Obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy art. 11o ust. 1a i 1b CIT nakładają obowiązki dokumentacyjne również na transakcje z podmiotami niepowiązanymi i powiązanymi o wartości przekraczającej 500.000 zł, w przypadku jeżeli nasz kontrahent dokonuje w danym roku rozliczeń z podmiotem funkcjonującym pod szkodliwą jurysdykcją podatkową (domniemanie rzeczywistego właściciela z raju podatkowego).

W opublikowanej 14.12.2021 r. Interpretacji ogólnej, MF przemyca korzystną wykładnię przepisów dotyczącą pośrednich transakcji rajowych (tj. takich dla których rzeczywisty właściciel jest z raju podatkowego) wskazując, że dla transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1a ustawy o PIT i art. 11o ust. 1a ustawy o CIT, „co do zasady wystąpi jedynie badanie strony kosztowej, gdyż tylko takie transakcje skutkują powstaniem należności, dla której można ustalać rzeczywistego właściciela”.

Innymi słowy, w przypadku „pośrednich” transakcji rajowych (tj. takich, dla których rzeczywisty właściciel jest z raju podatkowego) co do zasady należy weryfikować tylko stronę zakupową (weryfikacji nie podlegają na gruncie art. 11o ust. 1a ustawy o CIT transakcje, w których to podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługę na rzecz drugiej strony).

Jest to niewątpliwie korzystna i logiczna wykładnia przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Dodatkowo, w interpretacji ogólnej potwierdzono zaprezentowane w ramach kwietniowej odpowiedzi na poselską interpelację stanowisko (Jednorodność transakcji dla tzw. transakcji rajowych, MF zajęło stanowisko ), w świetle którego „kryterium liczby podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana”, nie znajduje zastosowania dla transakcji, o których mowa w art. 23za ustawy o PIT i art. 11o ustawy o CIT. Przy ustalaniu jednorodności transakcji na gruncie art. 23za ust. 1 i 1a ustawy o PIT i art. 11o ust. 1 i 1a ustawy o CIT należy uwzględnić relacje z jednym kontrahentem („drugą stroną transakcji”) zarówno w przypadku transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, jak i dla transakcji, jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym. W tym drugim przypadku nie ma znaczenia czy rzeczywistym właścicielem należności wynikających z transakcji o charakterze jednorodnym jest ten sam podmiot będący rezydentem tego samego raju podatkowego.”

Link do interpretacji >> https://www.gov.pl/attachment/c192a8e6-71fd-4575-bfd6-d87e3e4f3bdd