Minister Finansów przyjął nowe rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez osoby fizyczne podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. „exit tax”).

Powyższe rozporządzenie wejdzie w życie 29 sierpnia 2023 r. i przedłuża o kolejne 2 lata termin na wpłacenie podatku. Rozporządzenie dotyczy jedynie podatku należnego od osób fizycznych.

Exit tax – co to jest i kogo dotyczy?

Podatek od niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax, funkcjonuje w polskim prawodawstwie od 2019 r.

Kluczowym założeniem exit tax jest opodatkowanie niezrealizowanych zysków w związku z:

  • przeniesieniem składnika majątku poza Polskę, w wyniku którego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
  • zmianą rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta podatkowego, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Exit tax dotyczy transferów, których łączna wartość przekracza 4 mln zł. Obowiązujące stawki podatku wynoszą 3% albo 19% (w zależności od konkretnego stanu faktycznego).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, przedłużono terminy wpłaty exit tax w następujący sposób:

  • do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2025 r. (poprzednie przedłużenie dotyczyło składników majątku, w przypadku których utrata prawa do opodatkowania nastąpiła przed 1 grudnia 2023 r.); oraz
  • do dnia 31 grudnia 2025 r. – w pozostałych przypadkach.

Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2025 r.


Zobacz film: Rezydencja podatkowa w PIT

Kluczowym pojęciem dla określenia miejsca opodatkowania dochodów osoby fizycznej jest tzw. rezydencja podatkowa. Z tego filmu dowiesz się m.in. jaka jest definicja rezydencji podatkowej i jakie są jej skutki dla zakresu opodatkowania.