W Ministerstwie Finansów (MF) trwają intensywne prace nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), która zostanie ostatecznie skierowana do Sejmu. W poniedziałek, 18 czerwca miała miejsce konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli MF oraz podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu w ramach konsultacji publicznych, na której Ministerstwo ustosunkowało się do wskazanych uwag.

Chociaż zasadnicze założenia projektu ustawy nie powinny ulec zmianie, to w trakcie konferencji MF pozytywnie odniosło się do części postulatów zgłoszonych w toku konsultacji publicznych, co może przełożyć się na ich uwzględnienie w projekcie. Wśród obszarów, które mogą podlegać dalszym modyfikacjom na etapie prac legislacyjnych można wymienić:

  • Konieczność wyłączenia FINN z zakresu opodatkowania tzw. podatkiem minimalnym przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, oddanego do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (tzw. podatek minimalny), w kształcie, w którym obowiązywać będzie od 2019 r.
  • Rozszerzenie definicji najmu nieruchomości o podnajem i dzierżawę oraz pojęcia przychodów z najmu nieruchomości mieszkalnych poprzez wskazanie, że poza kwotą czynszu obejmują one również przychody związane z umową najmu.
  • Dookreślenie zasad podziału zysku oraz rozszerzenie katalogu kosztów (m.in. o użytkowanie wieczyste) podlegających odliczeniu od przychodu w alternatywnej do KSH metodzie ustalania zysku podlegającego dystrybucji; zwiększenie odliczalności wydatków poniesionych remont lub modernizację lokalu oraz wprowadzenie ich okresowej waloryzacji.
  • Zaostrzenie wymogów stawianych członkom zarządu FINN.

Poza wskazanymi zagadnieniami, Ministerstwo krytycznie odniosło się do pozostałych uwag zgłaszanych w toku konsultacji publicznych. Tym niemniej, jak wynika z nieoficjalnego stanowiska przedstawicieli MF, istnieje grupa zagadnień, których zmiany w projekcie ustawy nie można wykluczyć na obecnym etapie. Wśród zagadnień przyjętych przez MF pod rozwagę, należy w szczególności wskazać na:

  • Wyłączenie zastosowania art. 15e ustawy o CIT (ograniczającego zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na tzw. usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych) do usług świadczonych w obrębie struktur FINN.
  • Dopuszczenie możliwości tworzenia struktur FINN przez fundusze inwestycyjne oraz przedsięwzięcia typu joint-venture.
  • Stworzenie mechanizmów odnoszących się do czasowej utraty statusu FINN wskutek zbycia aktywów (przy założeniu jednoczesnego zamiaru kontynuacji działalności FINN).

Ministerstwo jednoznacznie odrzuciło możliwość objęcia zakresem ustawy najmu nieruchomości komercyjnych.

Po opracowaniu ostatecznego kształtu projektu ustawy trafi on od Sejmu. Zgodnie z planami MF, ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Mateusz Stańczyk
partner w Crido Taxand
Mateusz.Stanczyk@crido.pl

 

Mateusz Baran
partner w Crido Legal
Mateusz.Baran@crido.pl