Długo zapowiadany pakiet zmian ustaw (w tym podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) został już opublikowany. Projekt rządowy zawiera blisko 500 stron dokumentacji (projektu nowelizacji ustaw oraz uzasadnienia). Szczególną uwagę projektodawcy poświęcili tematom związanym z pracodawcami, płatnikami i legalności zatrudnienia.

Proponowane zmiany w szczegółach omówimy podczas webinaru pt.: Polski Ład - wyzwania dla przedsiębiorców i pracodawców, który odbędzie się już na 29 lipca 2021 r. – link do rejestracji, ale już dziś przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 PLN rocznie, a także wprowadzenie mechanizmu waloryzacji tej kwoty w kolejnych latach. Ponadto, kwota zmniejszająca podatek nie będzie już degresywna, tj. nie będzie spadać wraz ze wzrostem dochodu.
 • Podwyższenie progu podatkowego w PIT z 85 528 PLN do 120 000 PLN rocznie.
 • Brak możliwości odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, co oznacza znaczny wzrost obciążeń podatkowych, kompensowany w przypadku niektórych osób wyższą kwotą wolną od podatku oraz wyższym progiem podatkowym.
 • Jednocześnie, przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne. Planowane zmiany obejmują wprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy ponoszący straty nie zapłacą składki. W projekcie ustawy przewidziano bowiem przepisy, zgodnie z którymi minimalna podstawa wymiaru składki to iloczyn minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 stycznia danego roku oraz ilości miesięcy, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Projekt zawiera również odrębne zasady związane z rozliczaniem składki dla osób opodatkowanych ryczałtem.
 • Członkowie zarządu, powołani jedynie na mocy uchwały, objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu.
 • Niższe stawki ryczałtu dla nielicznych – projekt ustawy przewiduje znaczne obniżenie ryczałtu dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT – stawka 12% oraz obniżenie stawek ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, dla podmiotów świadczących usługi architektoniczne i inżynierskie, usług badań i analiz technicznych, oraz w zakresie specjalistycznego projektowania – stawka 14%.
 • Jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z tytułu najmu będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu (szczególnie w przypadku osób, które generują wysokie wydatki lub odliczają wysoką kwotę amortyzacji). Powstaje również wątpliwość w odniesieniu do odliczenia straty z lat poprzednich.
 • Brak możliwości wyboru karty podatkowej jako sposobu rozliczeń podatkowych – z wyjątkiem podatników, którzy kontynuują taką formę opodatkowania, wybraną w poprzednich latach.
 • Dla osób powracających do Polski (uzyskujących status rezydencji podatkowej w Polsce), które uzyskują przychody za granicą, wprowadzono możliwość opłacania ryczałtu w kwocie 200 000 PLN rocznie (niezależnie od kwoty przychodów), o ile przeznaczą co najmniej 100 000 PLN rocznie na wsparcie gospodarki, krzewienie kultury fizycznej, rozwój nauki i szkolnictwa czy ochronę dziedzictwa kulturowego.
 • Dodatkowo, dla repatriantów (powracających po co najmniej 3 latach za granicą), uzyskujących dochody ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście (np. umowy zlecenia) lub praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzono dodatkowe odliczenie 50% podatku należnego przez okres 4 lat.
 • Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich do urzędów skarbowych miesięcznie / kwartalnie oraz po zakończeniu roku podatkowego. Zmiana wejdzie w życie od 2023 roku.
 • Ulga dla pracowników (znana także jako ulga dla klasy średniej), którzy otrzymują przychód w skali rocznej między 68 412 zł a 133 692 zł – preferencja nie dotyczy przychodu z tytułu umów zlecenia, kontraktów managerskich czy prowadzonej działalności gospodarczej, a w limicie nie uwzględnia się kwoty honorarium autorskiego.
 • Podwyższenie limitów w odniesieniu do ulgi badawczo-rozwojowej, a także wprowadzenie możliwości wykorzystania nieodliczonej ulgi (np. z powodu zbyt niskiego dochodu lub straty) w postaci zatrzymania części zaliczek PIT przekazywanych do urzędu skarbowego.
 • Wprowadzenie nowych ulg: na robotyzację, na inwestycje w alternatywne spółki inwestycyjne, dla sponsorów sportu, kultury i nauki, na remonty i konserwację zabytków, czy na zakup terminala płatniczego.
 • Ograniczenie zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia poprzez m.in. przypisanie pracodawcy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązek opłacenia przez pracodawcę składek w części pracownika na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz zapłaconych składek ZUS.
 • Zbycie samochodu posiadanego wcześniej w ramach leasingu będzie podlegać opodatkowaniu, chyba że zbycie nastąpi po 6 latach od dnia wycofania z działalności gospodarczej.
 • Wyższa kwota ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych – zasadą będzie kwota 400 PLN / miesiąc, a wartość 250 PLN / miesiąc będzie możliwa tylko w przypadku niektórych samochodów elektrycznych.
 • Poszerzenie katalogu podatników uprawnionych do małżeńskiego rozliczenia rocznego o osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie roku podatkowego.

Najbliższe wydarzenia:

>> Polski Ład - wyzwania dla przedsiębiorców i pracodawców  | 29 lipca 2021 r., godzina 14:00