We wpisie z 16 czerwca tego roku (LINK) informowaliśmy o Pakiecie Innowacyjnym, rozszerzającym dotychczasowe ulgi związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, który w ramach prekonsultacji został opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Jego propozycje znalazły odzwierciedlenie w projekcie ustawy z 26 lipca 2021 r. (tzw. Polski Ład), której zapisy, zgodnie z zapowiedzią, mają wejść w życie na początku 2022 r.

Co istotne, nie zdecydowano się na wprowadzenie większych zmian w stosunku do pierwotnych założeń obejmujących ulgę B+R, IP Box, ulgę na robotyzację, prototyp, czy innowacyjnych pracowników. Niemniej zaproponowano też nowe rozwiązania, np. w postaci ulgi na zwiększenie sprzedaży. I choć ulga ta nie jest bezpośrednio powiązana z działalnością B+R, to mimo to stanowi ciekawe uzupełnienie pakietu ulg podatkowych na działalność B+R.

Poniżej podsumowujemy najważniejsze informacje na temat wspomnianych wyżej nowych rozwiązań.

Rozszerzenie ulgi B+R

Podatnicy będą mogli odliczyć dodatkowo aż 200% - w odróżnieniu od obecnych 100% - wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników i współpracowników (tj. osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych – w ramach ulgi nie będą uwzględniane wydatki związane z umowami B2B) zaangażowanych w działalność B+R.

Jeśli dany podmiot będzie posiadać status CBR, wzrost do 200% możliwego odliczenia dotyczyć będzie również pozostałych kategorii kosztów kwalifikowanych (z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących pomocy publicznej).

Symultaniczna ulga IP Box i B+R

Rozwiązanie to ma dawać możliwość skorzystania z IP Box i ulgi B+R w zakresie tego samego dochodu. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie jest to możliwe (tj. nie ma możliwości zastosowania ulgi B+R do dochodu podlegającego opodatkowaniu 5% stawką podatku dochodowego zgodnie z regulacją IP Box).

Zgodnie z propozycją dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie mógł być pomniejszony o koszty kwalifikowane ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tego prawa.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga ta przyniesie korzyści podatnikom będącym płatnikami PIT, którzy ze względu na poniesioną stratę lub zbyt niski dochód nie odliczą pełnej kwoty kosztów kwalifikowanych ulgi B+R w danym roku podatkowym. Będą mieli oni możliwość pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy (oraz zryczałtowanego podatku dochodowego) potrącanych miesięcznie od dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u nich m.in. na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, czy też z praw autorskich, o iloczyn kwoty nieodliczonych kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R i obowiązującej podatnika stawki podatkowej.

Osoby te powinny przeznaczać na realizację działalności B+R minimum 50% miesięcznego zaangażowania w pracę.

Ulga na prototyp

Ulga ta ma dawać możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i kosztów wprowadzenia nowego produktu na rynek (nie obejmuje usług). Z założenia to rozwiązanie ma wesprzeć kolejny etap prac badawczo-rozwojowych poza samymi pracami B+R (które obecnie obejmuje ulga B+R), oraz komercjalizacją wyników prac B+R (która obecnie jest objęta IP Box).

W przeciwieństwie do ulgi na innowacyjnych pracowników, która może być rozliczona już na moment płatności miesięcznych zaliczek na PIT, to rozwiązanie ma być stosowane rocznie (czyli tak jak ulga B+R, czy IP Box w swoich podstawowych założeniach). Ma obejmować tylko 30% kosztów próbnej produkcji i wprowadzenia na rynek nowego produktu (nie więcej jednak niż 10% dochodu), co do zasady pomniejszanych o VAT.

Poprzez produkcje próbną nowego produktu należy rozumieć etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R (od momentu poniesienia pierwszego kosztu próbnej produkcji do rozpoczęcia normalnej produkcji nowego produktu). Z kolei przez wprowadzenie nowego produktu na rynek należy rozumieć działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu, w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac B+R, certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

W przypadku próbnej produkcji podatnicy mają mieć możliwość rozliczenia kilku rodzajów wydatków, obejmujących:

 1. cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu (obejmuje to środki trwałe należące do grupy 3-6 i 8 KŚT),
 2. koszty ulepszenia środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu (kategorie KŚT j.w.), oraz
 3. koszty materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Kosztami możliwymi do dodatkowego rozliczenia w ramach wprowadzenia na rynek nowego produktu będą koszty:

 1. badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Dodatkowymi warunkami stawianymi wydatkom możliwym do rozliczenia w ramach ulgi na prototyp są również konieczność ich faktycznego poniesienia w roku podatkowym, w którym dokonywane jest odliczenie, a także brak ich zwrotu w jakiejkolwiek formie (lub brak ich odliczenia od podstawy opodatkowania). Samego odliczenia ulgi na prototyp będzie się dokonywało w zaznaniu rocznym (czyli podobnie jak ma to miejsce w obowiązujących ulgach B+R i IP Box).

Jeżeli podatnik odnotuje stratę lub nie osiągnie dochodu pozwalającego na pełne odliczenie tych wydatków, to będzie mógł je rozliczyć przez dwa lata podatkowe następujące kolejno po sobie, po roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Ulga na robotyzację

Ulga ta ma dawać możliwość odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów kwalifikowanych robotyzacji (czyli w uproszeniu nabycia robotów przemysłowych). W swojej strukturze ma być rozwiązaniem zbliżonym do obowiązującej już ulgi B+R, z tą różnicą jednak, że ma obejmować innego rodzaju koszty kwalifikowane, a konkretnie zakup fabrycznie nowych:

 1. robotów przemysłowych;
 2. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych (m.in. tory jezdne, obrotniki, nastawniki, czy stacje czyszczące);
 3. maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi (służących do zapewnienia ergonomii i bezpieczeństwa pracy dla człowieka, np. czujniki, sterowniki, przekaźniki);
 4. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (np. czujniki i kamery);
 5. urządzeń służących do interakcji człowiek-maszyna.

Dodatkowo w ramach katalogu będzie można rozliczyć szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali zakupione roboty przemysłowe (a także związanego z nimi oprogramowania, oraz dodatkowych maszyn i urządzeń), a także zakup oprogramowania do robotów i związanego z nimi osprzętu.

Co  bardzo ważne, ulga będzie promować nie tylko zakup wyżej wymienionych robotów i dodatkowego sprzętu, ale także ich leasing.

Zaproponowane przepisy zawierają też definicję robota przemysłowego. Zgodnie z nią robotem przemysłowym jest automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące dodatkowe warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Na chwilę obecną nowa ulga nie będzie rozwiązaniem bezterminowym, tj. ma obowiązywać tylko przez okres 5 lat, począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r. Choć początkowo planowano wprowadzenie możliwości rozliczenia ulgi na robotyzację już na moment płatności zaliczek, to zgodnie z zaproponowanymi nowymi przepisami, odliczenie ma być dokonywane dopiero w zaznaniu rocznym (czyli podobnie jak ma to miejsce w obowiązujących ulgach B+R i IP Box).

Ulga na zwiększenie sprzedaży

Ulga ta nie jest bezpośrednio związana z działalnością B+R, niemniej stanowi dobre uzupełnienie ulg podatkowych na działalność B+R. Szczególnie można zauważyć jej związek z ulgą na prototyp (tj. ulgą, która ma obejmować swoim zakresem m.in wprowadzenie nowego produktu na rynek). W ramach ulgi na prototyp nie zostały jednak przewidziane działania mające na celu np. reklamę czy działania  informacyjno-promocyjne nowego produktu, a przecież tego typu działania są niezbędnym elementem każdego procesu wprowadzenia produktu na rynek. Tego typu działania zostały jednak objęte ulgą na zwiększenie sprzedaży.

Ulga ta ma dawać możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w danym roku podatkowym.

Koszty, które będą objęte ulgą to wydatki na:

 1. uczestnictwo w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników;
 2. działania promocyjno-informacyjne, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ulga będzie obejmowała swoim zakresem jedynie produkty wytworzone przez podatnika, a więc nie usługi, i nie będzie obejmowała sprzedaży produktów do podmiotu powiązanego.

Okres, w którym będzie się weryfikowało czy wydatek rzeczywiście przyczynił się do zwiększenia przychodów (tych opodatkowanych w Polsce) będzie wynosił 2 lata licząc od końca roku, w którym poniesiono adekwatny wydatek. W przypadku produktów już zawartych w ofercie podatnika punktem odniesienia ma być kwota przychodów podatnika ustalona na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia wydatków. W przypadku produktów nowo wprowadzanych do oferty lub na nowe rynki konieczne będzie po prostu osiąganie przychodów. Ważne jednak aby te przychody były opodatkowane w Polsce.

Dodatkowymi warunkami stawianymi wydatkom możliwym do rozliczenia w ramach ulgi na prototyp są również konieczność ich faktycznego poniesienia w roku podatkowym, w którym dokonywane jest odliczenie, a także brak ich zwrotu w jakiejkolwiek formie (lub brak ich odliczenia od podstawy opodatkowania).

Jeżeli podatnik odnotuje stratę lub nie osiągnie dochodu pozwalającego na pełne odliczenie tych wydatków, to będzie mógł je rozliczyć przez pięć lat podatkowych następujących kolejno po sobie, po roku podatkowym, w którym zostały one poniesione. Samego odliczenia ulgi na zwiększenie sprzedaży będzie się dokonywało w zaznaniu rocznym (czyli podobnie jak ma to miejsce w obowiązujących ulgach B+R i IP Box).

Najbliższe wydarzenia: 

>>Webinar: Polski Ład – ważne zmiany dla inwestorów strefowych i innowatorów, porozumienie inwestycyjne i nowe zasady rozliczeń w VAT | 3 sierpnia 2021 r.