Wczoraj Rząd przyjął pakiet zmian do ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Istotne – zwłaszcza dla osób fizycznych – są zmiany w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne, termin składania deklaracji i opłacania składek na ubezpieczenia czy tzw. ulga na powrót.

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z wykorzystaniem zasad ogólnych zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynoszące 9% dochodu (czyli różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodów).
 2. Przedsiębiorcy korzystający ze stawki liniowej PIT (19%) zapłacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne równą:
  • do poziomu 6000 PLN – 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym;
  • powyżej 6000 PLN – 4,9% dochodu (czyli różnicy między przychodem a kosztami uzyskania przychodów).
 3. Osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapłacą 9% od podstawy wymiaru stanowiącej iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej:
  • 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego – w przypadku przychodów do 60 000 PLN;
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego – w przypadku przychodów do 300 000 PLN,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego – w przypadku przychodów od 300 000 PLN.
 4. W przypadku osób fizycznych stosujących kartę podatkową wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym (tj. 3000 PLN w 2022 r.).
 5. Rząd planuje zmienić termin na przesyłanie deklaracji rozliczeniowych i opłacania składek za dany miesiąc:
  • do 15. dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną oraz
  • do 20. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników składek.
 6. Ulga na powrót przekształca się z odliczenia od podatku w zwolnienie przedmiotowe i:
  • przysługuje obywatelom Polski, osobom pochodzenia polskiego (Karta Polaka), obywatelom krajów EU, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, nieposiadającemu polskiej rezydencji podatkowej przez 3 poprzedzające lata, a który to zyskuje polską rezydencję podatkową;
  • jest zlimitowana do 85 528 PLN przychodu rocznie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej;
  • zwolnienie może być wykorzystywane w ciągu 4 lat od początku roku, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową;
  • podatnik korzystający ze zwolnienia powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Należy jednocześnie wskazać, że kolejna wersja Polskiego Ładu nie wpływa na pozostałe zaproponowane uprzednio zmiany, tj.: skalę podatkową, kwotę wolną, ulgę dla klasy średniej.

Pakiet ustaw ma być przedmiotem obrad parlamentu w nadchodzącym tygodniu i nie jest wykluczone, że pojawią się odstępstwa od omówionych propozycji.

Ze szczegółowymi konkluzjami wrócimy do Państwa wkrótce.

Zobacz także:

>> Szóste z rzędu wyróżnienie „Poland Transfer Pricing Firm of the Year” w rękach CRIDO