Pierwsze orzeczenia

21 listopada 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok uchylający negatywną interpretację indywidualną prawa podatkowego wskazującą, iż zwolnieniu na podstawie decyzji o wsparciu może podlegać wyłącznie dochód z nowej inwestycji, która była podstawą do wydania tej decyzji (tzw. „podejście projektowe”).

W konsekwencji Sąd – posiłkując się też komentowaną na naszym blogu interpretacją ogólną Ministra Finansów z 25.10.2019 r. – dopuścił możliwość zwolnienia dochodu osiąganego na skutek poniesienia nakładów w ramach nowej inwestycji jak i dochodów generowanych, jako wynik dalszego funkcjonowania już uprzednio istniejącej części przedsiębiorstwa. Na ten moment nie jest znane jeszcze pisemne uzasadnienie orzeczenia. Jednocześnie dla sprawy kluczowe jest, iż podstawą do jego wydania było założenie ze stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji, w którym to przedsiębiorca wskazał, iż nowa inwestycja i istniejąca dotychczas działalność są na tyle ściśle połączone, iż podatnik nie ma obiektywnej możliwości kalkulacji wyniku przypadającego wyłącznie na nową inwestycję. Jednocześnie Sąd wprost wskazał, iż opisane powyżej założenie nie podlegało w jakikolwiek sposób ocenie na etapie rozpatrzenia skargi, a jednocześnie zgodność tego elementu stanu faktycznego, wskazanego we wniosku o wydanie interpretacji, z rzeczywistą sytuacją podatnika może podlegać weryfikacji przez organy podatkowe w ramach innych trybów.

Objaśnień ciąg dalszy

Ponadto w ostatnich dniach na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazała się informacja o trwających działaniach nad opracowaniem objaśnień podatkowych do Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów, określającej zakres dochodu, podlegający zwolnieniu przy reinwestycjach w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Przypomnijmy – interpretacji wydanej 25 października 2019.

W ramach objaśnień Ministerstwo zamierza w szczególności dokonać:

  • doprecyzowania koncepcji ścisłych ekonomicznych i funkcjonalnych powiązań między istniejącą, a nową inwestycją;
  • przedstawić przykłady pochodzące z analizy decyzji o wsparciu oraz wkładów merytorycznych uzyskanych podczas konsultacji publicznych dotyczących ww. interpretacji ogólnej, które ilustrują ścisłe powiązania.

Zgodnie z informacją wydania objaśnień możemy spodziewać się w połowie grudnia 2019 roku.

Podsumowując obie wskazane kwestie zwracamy uwagę, iż mimo pozytywnych symptomów płynących zarówno ze strony orzecznictwa jak i Ministerstwa Finansów w dalszym ciągu istnieje bardzo szerokie pole interpretacyjne co do analizowanej kwestii. W praktyce istnieje rzesza przedsiębiorców, którzy nie mają pewności co do oceny własnej sytuacji podatkowej w świetle wydawanych interpretacji oraz orzeczeń, a którzy jednocześnie rozważają różne tryby pozwalające potencjalnie na zabezpieczenie ich sytuacji podatkowej w analizowanej kwestii.

Warto przeczytać również: Zakres zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji interpretacja ogólna