15 listopada 2022 r. zapadł kolejny wyrok NSA potwierdzający możliwość stosowania szerokiego zakresu zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji. To już drugie orzeczenie tej instancji, uzyskane podobnie jak pierwsze - przy asyście CRIDO, w którym potwierdzono, że podatnicy dokonujący inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy produkcyjnej istniejącego zakładu mogą objąć zakresem zwolnienia całość dochodu. Innymi słowy, nie jest konieczne wyodrębnienie dochodu wyłącznie z nowej inwestycji, która była podstawą do wydania decyzji o wsparciu, ani też wykazywanie innych przesłanek do skorzystania z „szerokiego” zakresu zwolnienia (brak konieczności dowodzenia ścisłych związków jak wprowadzone w interpretacji ogólnej z października 2019 r). Zapadłe orzeczenie dotyczy wprost stanu prawnego jak będący przedmiotem zapytania we wniosku o interpretację, tak więc jak obowiązujący literalnie do końca 2021 – choć nie brak argumentów, których dostarczają też same organy podatkowe, że i obecnie mówimy wciąż o tym samym stanie prawnym, co potencjalnie może pomóc podatnikom w zastosowaniu konkluzji z omawianego wyroku także dla rozliczeń w 2022 i w kolejnych latach.

Stan faktyczny

W pierwszym kroku, Przedsiębiorca uzyskał niekorzystną interpretację indywidualną prawa podatkowego – podobnie jak wszyscy podatnicy uzyskujący w tej kwestii interpretacje począwszy od drugiej połowy maja 2019 roku,. W ramach niniejszego stanowiska, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („Dyrektor KIS”) uznał, że tylko dochody uzyskiwane z aktywów nabytych w ramach nowej inwestycji mogą podlegać zwolnieniu w ramach decyzji o wsparciu (tzw. podejście projektowe), nie precyzując przy tym jednocześnie w oparciu o jakie mechanizmy takie wyodrębnienie miałoby zostać dokonane.

WSA uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora KIS, uznając, że jeżeli dotychczasowy zakład w całości znajduje się na terenie jak wskazany w decyzji oraz skoro podatnik osiąga dochody z tej samej działalności, która została wskazana w kodach PKWIU w decyzji to cały dochód (zarówno z dotychczasowej części jak i nowopowstającej części zakładu) podlega zwolnieniu podatkowemu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Zdaniem WSA, brak było podstaw prawnych do zawężania zakresu dochodu podlegającego pod zwolnienie czy też podstaw do wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych warunków dla skorzystania z niego.

Od korzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia WSA organy podatkowe złożyły skargę kasacyjną, która wyrokiem NSA została właśnie oddalona.

Aktualnie, oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku, aby móc podzielić się z Państwem w szczegółach argumentacją składu orzekającego. W międzyczasie zachęcamy też do zapoznania się z naszym artykułem dotyczącym pierwszego rozstrzygnięcia NSA w tej sprawie: Przełomowy wyrok NSA w sprawie zakresu zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji.

Wszystkich inwestorów zmagających się z kwestią zakresu zwolnienia w ramach PSI przy projektach będących rozbudową już istniejących zakładów zachęcamy do kontaktu pod kątem oceny przydatności argumentów zawartych w omawianych wyrokach NSA w indywidualnych sprawach – mając na uwadze tak specyfikę każdej inwestycji oraz okres podatkowy za który następuje rozliczenie.

Warto też mieć na uwadze, że tryb interpretacji indywidualnej (oraz późniejszego ewentualnego postępowania sądowo-administracyjnego) to nie jedyne opcje pozwalające na zabezpieczenie interesu podatnika. Przecieramy obecnie w CRIDO szlaki dla rozstrzygnięć w ramach nowych, dostępnych dla inwestorów trybów – szczegóły niebawem.