Wpływ obecnej sytuacji epidemiologicznej na gospodarkę mobilizuje ustawodawcę do podejmowania istotnych kroków mających na celu pobudzenie inwestycji, kładąc nacisk także na branżę IT i sektor usług nowoczesnych.

Korzystne rozwiązania dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) znalazły się już w Ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw.  Tarczy Antykryzysowej 4.0) skutkujące m.in.

  • możliwością zaliczenia jako kosztów kwalifikowanych („budujące” limit zwolnienia) nowej inwestycji wydatków związanych z najmem i dzierżawą gruntów, budynków i budowli, dwuletnimi kosztami pracy oraz leasingiem finansowym, poniesionych po dniu zakończenia inwestycji;
  • wydłużeniem okresu zwolnienia do 15 lat w przypadku, gdy inwestycja jest zlokalizowana, co najmniej w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej.

W szczególności pierwsza ze wskazanych zmian ma duże znaczenie dla sektora IT oraz usług nowoczesnych – w przypadku tej grupy inwestorów limit zwolnienia budowany jest bowiem na ogół w oparciu o wydatki niejako z definicji rozciągnięte w czasie – bądź to w formie dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych bądź to w formie kosztów związanych z najmem/ dzierżawą powierzchni biurowych. W konsekwencji powyższych zmian, nie jest już konieczne niejako „sztuczne” wydłużanie daty zakończenia inwestycji dla rozpoznania tych wydatków jako koszt kwalifikowany – co z kolei powodowało bardzo istotne wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełniania warunków związanych z przyznaniem pomocy (np. kwestia tzw. kryteriów jakościowych).

Ponadto, publikacja Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia, poskutkowała redukcją minimalnych nakładów inwestycyjnych koniecznych do „wejścia” do Polskiej Strefy Inwestycji w wielu rejonach kraju.

Tendencja ta, ma zostać zwieńczona zmianą Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (m.in. zakładane dalsze obniżenie progu wejścia w przypadku reinwestycji), która dodatkowo ma nieść za sobą szereg korzystnych rozwiązań dla inwestorów.

  • Czy powyższe zmiany w rzeczywisty sposób stworzą klimat przyjazny inwestorom z branży IT i nowoczesnych usług dla biznesu w ramach PSI?
  • O czym należy pamiętać, by Polska Strefa Inwestycji nie okazała się jedynie wabikiem, który trudno będzie przełożyć na wymierne korzyści podatkowe inwestora?

O szczegółach, eksperci CRIDO wraz z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opowiedzą podczas webinarium, które odbędzie się już 29 października br.