W ostatnim czasie wydana została kolejna interpretacja w przedmiocie zasad opodatkowania spółek holdingowych – tym razem korzystna dla podatników.

Instytucja spółki holdingowej została wprowadzona do ustawy o CIT na mocy Polskiego Ładu.  Podstawowymi korzyściami przewidzianymi dla tych spółek jest możliwość zwolnienia z opodatkowania 95% przychodów z dywidend otrzymywanych od spółek zależnych oraz całkowitego zwolnienia dochodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach zależnych.

Uzyskanie takiego statusu wymaga spełnienia kilku warunków, wśród których - oprócz m.in. posiadania nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku min. 10% udziałów czy prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej - jest także niekorzystanie ze zwolnień podatkowych, w tym zwolnień dywidendowych.

We wspomnianej interpretacji podatnik, który od kilku lat posiadał całość udziałów w innej spółce kapitałowej, dokonał ich zbycia i chciał skorzystać z przewidzianego dla spółki holdingowej zwolnienia z opodatkowania dochodów ze sprzedaży udziałów.

Podatnik wskazał, że w przeszłości korzystał ze zwolnień dywidendowych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Podkreślił jednak, że zgodnie z brzmieniem przepisu przez spółkę holdingową rozumie się podmiot, który m.in.  „nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4”. Użycie przez ustawodawcę czasu teraźniejszego wskazuje, że przy określaniu statusu jako spółki holdingowej należy odnosić się do stanu bieżącego, tj. do roku, w którym podatnik chce skorzystać ze zwolnienia, a nie do przeszłości.

Organ podatkowy przychylił się do argumentacji podatnika w zakresie stosowania przez spółkę w przeszłości zwolnień dywidendowych, stwierdzając, że korzystanie ze zwolnień z art. 20 ust. 3 lub 22 ust. 4 ustawy o CIT przed datą wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowy reżim holdingowy (tj. przed 1 stycznia 2022 r.) nie wpływa na możliwość stosowania zwolnień z nowego reżimu opodatkowania”.

W uzasadnieniu Dyrektor KIS podkreślił także, że możliwość skorzystania z preferencji dla polskiej spółki holdingowej jest co do zasady uzależniona od spełnienia określonych wymogów, w tym zwłaszcza o charakterze antyabuzywnym.

Przepisy z zakresu opodatkowania spółek holdingowych obowiązują dopiero od kilku miesięcy, dlatego też praktyka organów podatkowych w tym zakresie dopiero jest kształtowana.

W pierwszej wydanej w tym temacie interpretacji organ podatkowy zanegował stanowisko podatnika, stwierdzając, że warunek dotyczący co najmniej rocznego posiadania min. 10% udziałów w spółce holdingowej powinien być spełniony już na moment dokonania transakcji sprzedaży. Szerzej pisaliśmy o tym w jednym z wpisów na naszym blogu.

Druga interpretacja jest natomiast korzystna dla podatników. Cieszy fakt, że w przypadku opisywanej interpretacji organy podatkowe nie starały się nadinterpretować zawartych w przepisach sformułowań, tj. rozszerzać ich zastosowania o niekorzystanie ze zwolnień dywidendowych także w przeszłych okresach.  Z uwagi na poziom niejasności przepisów dotyczących spółek holdingowych, w najbliższej przyszłości z pewnością pojawią się kolejne rozstrzygnięcia – warto śledzić ten temat.


Sprawdź nasze kursy online na CRIDOTEKA: