Jak już praktycznie co roku, późnym latem / wczesną jesienią, w piątki bądź dni poprzedzające „długi weekend” warto obserwować strony Rządowego Centrum Legislacji. Wprawne oko, może wówczas wypatrzeć 155 stron zmian w ustawach podatkowych uzasadnione na 200 kolejnych stronach przedstawione do konsultacji społecznych przez najbliższe 14 dni. Na szczęście ten weekend był dość deszczowy.

Co tym razem zawiera lista przebojów CIT? (o liście przebojów PIT piszemy tutaj).

Z tzw. „marchewki” warto zwrócić uwagę na:

 1. 5% preferencyjna stawka CIT dla kwalifikowanych dochodów uzyskiwanych z określonych praw własności intelektualnej (tzw. Innovation Box) głównie tych rejestrowanych (np. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy), w określonych przypadkach – ekspektatywy uzyskania ochrony oraz praw do programów komputerowych;
 2. wprowadzenie tzw. notional interest dedecution – nie znana dotychczas w Polsce instytucja pozwalająca zaliczyć w koszty podatkowe „wirtualne” odsetki od zysku zatrzymanego w spółce lub od dopłat do spółki (max 250 k PLN);
 3. nowe zasady rozpoznawania kosztów nabywania wierzytelności, w przypadku gdy wierzytelności nabywane są w pakiecie – planowana zmiana zakłada możliwość rozpoznania kosztu nabycia wierzytelności do wysokości przychodu uzyskanego z ich ściągnięcia (brak możliwości rozpoznania strat na wierzytelnościach pozostaje utrzymany);
 4. wprowadzenie 9% CIT dla tzw. małych podatników tj. takich których przychody inne niż z kapitałów pieniężnych nie przekroczyły 1,2m EUR w danym roku;
 5. doprecyzowanie przepisów dotyczących zysków kapitałowych w zakresie licencji – prawa wytworzone przez podatnika zostały wyłączone z katalogu zysków kapitałowych co na pewno rozwieje szereg wątpliwości które w tym zakresie narosły w ostatnich miesiącach;
 6. wprowadzenie ram podatkowych dla obrotu walutami wirtualnymi;
 7. doprecyzowanie iż w przypadku wniesenia pożyczki (kredytu) na kapitał, kwota pożyczki (kreydtu) przelana na rachunek bankowy spółki-dłużnika stanowi koszt podatkowy;
 8. możliwość posłużenia się kopią certyfikatu rezydencji podatnika w przypadku tzw. usług niematerialnych (ale tylko dla płatności nieprzekraczających na rzecz danego podatnika w 10 tys zł w skali roku);
 9. podniesienie z 20 tys. EUR do 150 tys. PLN limitu zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i kosztów ich ubezpieczenia.

A w zakresie „kijka” garść przepisów o różnym stopniu restrykcyjności, w szczególności:

 1. zmiany w zasadach poboru podatku u źródła – proponowane zmiany mogą fundamentalnie wpłynąć na mechanizm rozliczania podatku u źródła od tzw. dochodów pasywnych (dywidend, odsetek, należności licencyjnych). W przypadku płatności powyżej 2 mln zł. w danym roku dla danego kontrahenta, projekt ustawy przewiduje bowiem w określonych sytuacjach obowiązek pobrania podatku u źródła od nadwyżki ponad 2 mln PLN wg. stawki 19%/ 20%;
 2. exit tax – wprowadzenie szeroko komentowanego w ostatnich tygodniach w prasie podatku od przeniesienia za granicę majątku / rezydencji podatników mających siedzibę/zarząd w Polsce. Stawka CIT wyniesie 19% od tzw. niezrealizowanych zysków liczonych jako różnica pomiędzy wartością rynkową przenoszonych składników majątku, a ich wartością podatkową. Proponowana zmiana ma swoje źródło w tzw. dyrektywie unijnej ATAD i jest elementem jej implementacji;
 3. ograniczenia w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych kosztów używania samochodów osobowych (100% kosztów używania samochodów tylko dla tych którzy prowadzą ewidencję, 50% kosztów dla tych którzy jej nie prowadzą, objęcie limitem kwotowym również samochodów używanych na podstawie umowy leasingu);
 4. dalsze zmiany w zakresie CFC m.in. co godne odnotowania objęcie przepisami o CFC trustów i fundacji;
 5. modyfikacje w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz szczegółowych klauzul obejścia prawa podatkowego (np. dotyczących zwolnienia dla dywidend).

Z innych zmian, które przewidziane zostały w ramach zmiany Ordynacji Podatkowej, warto zwłaszcza zwrócić uwagę na:

 1. Tzw. obowiązkowe ujawnienie ( ang. Mandatory Disclosure) a więc obowiązek raportowania do Ministra Finansów o tzw. schematach podatkowych mających określone wymienione w projekcie tzw. cechy charakterystyczne (ang. hallmarks). Podobnie jak exit tax, zmiana jest również elementem dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej.
 2. Wprowadzenie możliwości zastosowania tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku m.in. zakwestionowania rynkowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi czy transakcji które zostały uznane za obejście prawa na podstawie ogólnej klauzuli obejścia prawa – co do zasady stawki wynoszą 40% i 10 %, ale przy dodatkowych obostrzeniach może to być nawet 120%.
 3. Automatyczne uchylenie z dniem 1 stycznia 2019 r. interpretacji indywidualnych, których przedmiotem były przepisy podatkowe mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Projekt zmian jest „obfity”, spodziewamy się jednak że będzie procedowany w bardzo szybkim tempie – zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2019 r. W nadchodzących dniach będziemy Państwa na bieżąco informować zarówno o przebiegu procesu legislacyjnego jak i bardziej szczegółowo o poszczególnych zmianach.