Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”. Dokument zawiera propozycje istotnych zmian, których jednym z celów ma być usprawnienie procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Z perspektywy pracodawców, proponowane rozwiązania powinny ułatwić procedury i formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemców, jak również zachęcić cudzoziemców do pozostania w kraju długoterminowo. Co więcej, pracodawcy zatrudniający obcokrajowców uzyskaliby łatwiejszy dostęp do zezwoleń na pracę, skrócony zostałby też czas postępowania administracyjnego. Przypominamy, że według danych ZUS już teraz w Polsce pracuje ok. 800 tys. cudzoziemców.

Przyjęte założenia zakładają m.in.:

  1. zmiany w zasadach wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w zakresie przyspieszenia postępowania oraz ułatwienia dostępu do właściwego urzędu. Obecnie zezwolenia na pracę są wydawane, co do zasady, przez urzędy wojewódzkie na wniosek pracodawcy;
  2. wprowadzenie uproszczonej polityki wizowej dla wybranych grup cudzoziemców, działającej w oparciu o zapotrzebowanie na rynku pracy;
  3. uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza UE (np. dla tzw. innych zawodów medycznych) oraz uznawanie zagranicznych świadectw, dyplomów i stopni naukowych;
  4. zwiększenie liczby cudzoziemców wykonujących zawody deficytowe (w tym medyczne), a także wspieranie przedsiębiorczości wśród imigrantów;
  5. stworzenie scentralizowanego systemu informacji, dotyczącej prowadzenia postępowań imigracyjnych. Warto podkreślić, iż ujednolicenie praktyk prowadzenia postępowań oraz dalsze działania w tym obszarze będą miały pozytywny wpływ na usprawnienie procedur administracyjnych w celu rozwiązania problemu przewlekłości postępowań;
  6. stosowanie preferencji m.in. dla studentów studiujących na kierunkach strategicznych, absolwentów polskich studiów stacjonarnych oraz naukowców;
  7. zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom migracji w niektórych branżach.

Dodatkowo, projekt zakłada wzmożenie działań kontrolnych (szczególnie w dużych aglomeracjach). Mając to na uwadze, pracodawcy powinni przykładać jeszcze większą uwagę do prawidłowości procedur legalizacji pracy i pobytu zagranicznych pracowników w Polsce.

Poza założeniami wymienionymi powyżej w strategii zaproponowano także działania mające na celu minimalizację skali migracji niezgodnej z prawem, zapewnienie niezbędnej pomocy i dostępu do programów integracyjnych dopasowanych do potrzeb cudzoziemców oraz minimalizację negatywnych skutków emigracji i stymulowanie powrotów Polaków przebywających za granicą.