Tytułowe stwierdzenie wydaje się raczej oczywiste – wyrażoną w Ordynacji podatkowej generalną zasadą jest bowiem sukcesja podatkowa towarzysząca reorganizacjom. To oznacza, m.in. że w przypadku podziału podmioty przejmujące albo powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu dzielonego pozostające w związku z przydzielonymi im składnikami majątku. Nie widać zatem powodu, by nie stosować tej reguły dla praw i obowiązków wynikających z pozyskanych opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła (WHT). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jednak był w stanie zaskoczyć nas wydaną interpretacją indywidualną w tym zakresie – w odniesieniu do podziału spółki, przyjął bowiem dokładnie przeciwne stanowisko. Pogląd organu skorygował na szczęście (dla podatników i płatników) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w nieprawomocnym wyroku z dnia 29 maja 2024 r., sygn. I SA/Wr 1014/23.

O wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka z o. o. (Wnioskodawca), która w wyniku podziału przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki dzielonej. Podmiot dzielony na przestrzeni lat uzyskał szereg indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, a także opinię o stosowaniu przez niego jako płatnika preferencji w WHT od niektórych należności wypłacanych na rzecz nierezydenta, które to potwierdzają sposób ujęcia dla celów podatkowych czynności / transakcji / zdarzeń dotyczących jego działalności gospodarczej — również takich, które nadal będą występowały po podziale. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy po tym zdarzeniu ochrona wynikająca w szczególności z opinii WHT obejmować będzie również jego rozliczenia.

Dyrektor KIS nie miał najmniejszych wątpliwości, że taka ochrona w żadnym wypadku Wnioskodawcy nie obejmie. W ocenie organu wynika to z faktu, że opinia jest wydawana w odniesieniu do konkretnego podatnika i płatnika, dla których zbadano spełnienie warunków jej pozyskania. Stąd, prawa wynikające z opinii mogą dotyczyć wyłącznie podmiotów, dla których zostały wydane. Co ciekawe, w swojej części uzasadnienia Dyrektor KIS w żadnym miejscu nie powołał się na przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące sukcesji.

Niedopatrzenie to skorygował WSA we Wrocławiu, rozpatrując skargę Wnioskodawcy. W uzasadnieniu podkreśla, że w myśl przepisów tej ustawy sukcesji podlegają wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, nie przewidując w tym zakresie żadnych wyłączeń, również dla praw i obowiązków związanych z opiniami WHT. Zdaniem WSA, w szczególności, nie neguje tego wprowadzenie specyficznej regulacji w Ordynacji podatkowej przewidującej wprost sukcesję dla decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych oraz porozumienia inwestycyjnego – należy ją bowiem odkodować jedynie jako wzmocnienie / podkreślenie obowiązywania sukcesji, nie zaś jako podstawę do wykluczenia od tej zasady praw i obowiązków wynikających z innych, tj. niewskazanych w niej, źródeł.

Warto zauważyć, że analizowany wyrok WSA jest jedynym, który dotychczas zidentyfikowaliśmy w zakresie sukcesji praw wynikających z opinii WHT. Z ciekawością będziemy obserwować – i relacjonować na naszym blogu — rozwój orzecznictwa na ten temat. Natomiast planując reorganizacje, należy pamiętać również o przeanalizowaniu kwestii przejścia ochrony wynikającej z uzyskanej opinii o stosowaniu preferencji w zakresie WHT.