W dniu 29.04.2024 Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wersje struktur JPK_KR_PD i JPK_ST_KR wraz z ich opisem.

Można je znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk-w-podatkach-dochodowych.

Konsultacje podatkowe nowych struktur jeszcze formalnie się nie zakończyły. Do 12 kwietnia 2024 roku były zbierane od podatników opinie i postulaty. Na obecną chwilę Ministerstwo się do nich nie ustosunkowało. W związku z tym możliwe są publikacje kolejnych wersji schem. Nie jest również wykluczone, że schemy opublikowane 29 kwietnia będą ostateczne.

Należy również podkreślić, że trwające prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie JPK CIT mogą wpłynąć na ostateczny kształt schemy. Projekt rozporządzenia jest obecnie procedowany, a jego ostateczna treść oraz data ogłoszenia pozostają nieustalone.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany w schemach względem poprzednich wersji struktur opublikowanych 14.03.2024 r.:

 • JPK_KR_PD
  • Do węzła ZOIS dodane zostało pole S_12_3 służące do przypisania kont ksiąg rachunkowych do podatkowych znaczników kont.

Na podstawie obecnego kształtu schemy znaczniki kont możemy podzielić na finansowe i podatkowe. Finansowe znaczniki kont to kategorie syntetyczne zdefiniowane na postawie Ustawy o Rachunkowości lub MSSF. Dla finansowych znaczników kont mają zastosowanie pola S_12_1 i S_12_2. Podatkowe znaczniki kont to syntetyczne kategorie określone na podstawie Ustawy o CIT, wspierające powiązanie kalkulacji CIT z zapisami na kontach księgowych. Dla finansowych znaczników kont mają zastosowanie pola S_12_3.

Wprowadzenie podatkowych znaczników konta jest istotną zmianą względem zapowiadanego przez MF podczas konferencji uzgodnieniowej z 1 marca 2024 roku podejścia, przewidującego rezygnację z bezpośredniego powiązania zapisów księgowych z kalkulacją podatku dochodowego. Cel wprowadzenia tych znaczników powinien być objaśniony przez MF. Wyłącznie na podstawie interpretacji schemy, nie jest jasne czy stosowanie znaczników podatkowych ma wspierać kwotowe uzgodnienie wyniku bilansowego do wyniku podatkowego czy jedynie ma funkcję informacyjną wskazującą, gdzie transakcje o danym charakterze są księgowane.

  • Katalog podatkowych znaczników kont został znacznie poszerzony. Wyodrębniono z istniejących znaczników lub dodano następujące kategorie:
   • PD1_1 | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Przychody w stosunku do których przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się;
   • PD1_2 | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Przychody, które nie są zaliczane do przychodów podatkowych;
   • PD1_3 | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Dochody (Przychody) wolne;
   • PD4_1 | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Koszty związane z przychodami w stosunku do których przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się;
   • PD4_2 | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Koszty związane z przychodami, które nie są zaliczane do przychodów podatkowych;
   • PD4_3 | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Koszty związane z dochodami (przychodami) wolnymi;
   • PD7 | Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R);
   • PD8_1 | Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP – BOX) - przychody będące przychodami podatkowymi;
   • PD8_2 | Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP – BOX) - koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu.

Słownik podatkowych znaczników kont jest taki sam niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Tam, gdzie uznano za uzasadnione przewidziane zostały odrębne kategorie z rozszerzeniem PB (pozabilansowe) dla zapisów uwzględnianych w kalkulacji CIT, nieujmowanych w wyniku bilansowym. W oparciu o sposób numeracji znaczników można stwierdzić, że przewidziano 8 grup znaczników, co jest zgodne z ilością kategorii uzgodnieniowymi przewidzianych w węźle RPD. Na podstawie opisu poszczególnych grup widoczny jest tylko częściowy związek znaczników kont w węźle ZOIS z kategoriami opatrzonymi tym samym numerem w węźle RPD.

  • W węźle RPD pojawiły się 2 nowe kategorie uzgodnieniowe (łącznie jest ich teraz 8):
   • K_7 | Przychody podlegające opodatkowaniu nie ujmowane w księgach rachunkowych;
   • K_8 |  Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów nie ujmowane w księgach rachunkowych.
 • JPK_ST_KR
  • Zmieniona została nazwa schemy. Obecnie nazywa się JPK_ST_KR.
  • Zastąpiono liczbę porządkową numerem inwentarzowym środka trwałego lub wnip.
  • Węzły EWP i PKPiR zostały przeniesione do odrębnej schemy dla podatników PIT.
  • Dodano odpowiednie pola w celu wykazania zarówno stawki amortyzacji w ujęciu kwotowym jak i procentowym, zarówno rachunkowej jak i podatkowej.
  • Pola dotyczące metody amortyzacji podatkowej dla środków trwałych lub wnip występują trzykrotnie, jedno jest obowiązkowe

Ponadto, w obu schemach pojawił się szereg innych zmian o różnym charakterze, w szczególności redakcyjnych, mniejszej wagi.

Analizując struktury w najnowszej postaci można odnieść wrażenie, że prace Ministerstwa Finansów nad nimi jeszcze się nie zakończyły. Z pewnością wskazane byłyby objaśnienia zagadnień budzących wątpliwości, w tym poruszonych w artykule, które są jedynie częścią dłuższej listy.


Zobacz film: Wdrożenie JPK CIT – jak się przygotować

Zapraszamy na film pokazujący najważniejsze elementy wdrożenia nowego pliku kontrolnego w zakresie podatku dochodowego czyli JPK CIT.