W ostatni czwartek (15 czerwca) odbyło się XVII posiedzenie Forum Cen Transferowych (dalej: „FCT”), które zgromadziło niemal 200 uczestników. W spotkaniu brali udział nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Finansów, ale także reprezentanci biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych.

Poniżej prezentujemy podsumowanie najważniejszych tematów poruszonych podczas FCT.

Zmiany w formularzu TPR

Jedną z kluczowych kwestii z perspektywy podatników, które zostały poruszone w czasie posiedzenia, były zmiany w zakresie rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych. Najistotniejszą z nich jest w naszej ocenie rezygnacja z problematycznego wskaźnika Udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu (UdziałKOP). To bardzo dobra wiadomość dla podatników będących stroną wielu transakcji wewnątrzgrupowych. Unikną oni czasochłonnego i potencjalnie trudnego zadania związanego z segmentacją wyników finansowych i alokacją kosztów operacyjnych do przychodów uzyskiwanych od podmiotów powiązanych generowanych przychodów na potrzeby skalkulowania powyższego wskaźnika.

Do pozostałych modyfikacji należą:

  • zmiana organu, do którego składana jest Informacja TPR z Szefa KAS na Naczelnika US,
  • dodanie w formularzu TPR oświadczenia podmiotu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (w sekcji F).

Według przedstawiciela Ministerstwa Finansów przewidywaną datą opublikowania rozporządzeń jest przełom czerwca i lipca, natomiast samo wejście w życie planowane jest na dzień następujący po dniu ich ogłoszenia. Maksymalnie w połowie lipca (po 2 tygodniach od publikacji) planowane jest umożliwienie podatnikom składania formularzy na nowych wzorach przez bramkę e-Deklaracji.

Dodatkowo, trwają prace nad IV wersją Informatora TPR, której publikacja planowana jest na wrzesień 2023 roku. W nowej wersji objaśnień spodziewamy się wskazówek m.in. w odniesieniu do nowego wskaźnika obrazującego wpływ przeprowadzanych korekt cen transferowych na wyniki analiz porównawczych.

Pozostałe tematy

Podczas Forum zaprezentowano również status prac niektórych grup roboczych, w ramach których opracowywane są szczegółowe zagadnienia dotyczące wybranych aspektów cen transferowych:

  • w ramach Grupy nr 14 zaproponowano zmiany do obecnie obowiązujących przepisów Ustawy o CIT w zakresie transakcji finansowych, np. w kwestii safe harbour dla pożyczek (m.in. objęcie regulacjami także pożyczek, w których oprocentowanie kalkulowane jest według stałej stopy procentowej oraz doprecyzowanie warunku dotyczącego maksymalnej kwoty finansowania), a także dodanie nowej sekcji dotyczącej badania transakcji finansowych w Rozporządzeniu TP. W komentarzu przygotowanym przez grupę roboczą pojawiały się także tezy dotyczące niskiej wartości dowodowej statystyk stóp procentowych NBP i zanonimizowanych ofert bankowych nieuwzględniających cech charakterystycznych finansowania jako danych porównawczych w przypadku transakcji finansowych,
  • Grupa nr 13 zaprezentowała Rekomendacje dotyczące trudnych do wyceny wartości niematerialnych, w tym ich definicję i przykłady oraz metody weryfikacji wynagrodzenia,
  • Grupa nr 1 przedstawiła status prac dotyczących opracowania na temat analizy porównawczej w zakresie transakcji finansowych, które zawierać będzie m.in. wskazanie katalogu rodzajów transakcji będących przedmiotem pracy grupy, kryteria porównywalności, czy określenie rzeczywistej zdolności kredytowej podmiotu za pomocą odpowiednich wskaźników,
  • z kolei w ramach Grupy nr 9 ds. definicji ogólnych trwają aktualnie prace nad przykładami transakcji dotyczących relacji wewnątrz-spółkowych (podwyższenia kapitału, objęcie akcji własnych, umorzenia udziałów itd.), natomiast w planach Grupy znajduje się sformułowanie propozycji stanowiska związanego z wydaną pod koniec grudnia 2021 roku Interpretacją Ogólną Ministra Finansów (sygn. DCT1.8203.4.2020), do której nawiązywaliśmy w naszych poprzednich wpisach (Transakcje realizowane z podmiotami niezależnymi na warunkach narzuconych w wyniku powiązań (część 1), Transakcje realizowane z podmiotami niezależnymi na warunkach narzuconych w wyniku powiązań (część 2)).

Oprócz tego, uczestnicy FCT mieli okazje wysłuchać wystąpienia na temat „Grupy Spółek” z uwzględnieniem wiążących poleceń, które poprowadzili eksperci współpracujący przy ostatniej nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

Kolejna edycja FCT planowana jest w ostatnim kwartale br.