Na 2 maja 2023 roku przypadł termin, w którym podatnik był zobowiązany do wysłania swojego zeznania podatkowego PIT za 2022 rok do urzędu skarbowego. Jednak jak pokazuje nasze doświadczenie, nie każdy zrobił to w terminie.

Jeżeli zdarzyło Ci się nie wysłać zeznania podatkowego w terminie, musisz mieć świadomość, że GROŻĄ CI SANKCJE FINANSOWE.

***

Jakie grożą kary za złożenie zeznania pit po ustawowym terminie?

  1. Jeśli zeznanie skutkować będzie niedopłatą podatku, konieczne może być również zapłacenie odsetek za zwłokę. Odsetki dotyczą każdego dnia opóźnienia od terminu przewidzianego na złożenie zeznania podatkowego, aż do daty faktycznej zapłaty podatku. Obecna stawka odsetek za zaległości podatkowe wynosi 16,5% w skali roku (przy czym odsetki są należne, o ile ich wartość jest wyższa niż 8,70 PLN).
  2. Nieterminowe złożenie zeznania podatkowego zwykle wiąże się z ryzykiem nałożenia kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Kwota grzywny nie może być niższa od 1/10 kwoty minimalnej płacy za pracę oraz większa od jej dwudziestokrotności. Oznacza to, że minimalna grzywna w pierwszej połowie 2023 roku wynosi: 349 PLN, zaś maksymalna aż 69 800 PLN. Natomiast w drugiej połowie roku, kwoty grzywny wzrosną do przedziału od 360 PLN do 72 000 PLN.
  3. Jeśli natomiast z niezłożeniem deklaracji podatkowej związane jest z uchylanie się od opodatkowania, przez co podatnik naraża podatek na uszczuplenie, osoba taka może podlegać karze grzywny aż do 720 stawek dziennych (tj. maksymalnie aż do 33 494 400 PLN w pierwszej połowie 2023 roku i do 33 560 400 PLN w drugiej części roku) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Co zrobić, jeśli zeznanie nie zostało złożone w terminie?

  • Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy zeznanie podatkowe nie zostało wysłane automatycznie, przy pomocy platformy e-PIT. W takim przypadku należy zweryfikować, czy dane zawarte w zeznaniu podatkowym są prawidłowe i ewentualnie dokonać korekty zeznania podatkowego.
  • Jeśli deklaracja nie została złożona przez system e-PIT, konieczne będzie możliwie szybkie przygotowanie i złożenie zeznania podatkowego. W celu minimalizacji ryzyka nałożenia sankcji karno-skarbowych, do zeznania powinno zostać dołączone zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czyli tzw. czynny żal). Warto pamiętać, że im dłużej zeznanie nie zostało wysłane do urzędu skarbowego, tym wyższe potencjalne odsetki za zwłokę. Rośnie także ryzyko, że urząd skarbowy dokona czynności związanych z niezłożonym zeznaniem, co może wyłączyć skuteczność tzw. czynnego żalu.
  • W razie wystąpienia niedopłaty podatku, należy możliwie szybko uiścić podatek do zapłaty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia w przygotowaniu deklaracji podatkowej za 2022 rok albo tzw. czynnego żalu, zapraszamy do kontaktu.