Szykują się istotne zmiany w zakresie informowania urzędów o przeprowadzonych reorganizacjach i restrukturyzacjach. Wejście w życie nowych przepisów w zakresie cen transferowych coraz bliżej (Ustawa zmieniająca przepisy o cenach transferowych wraz z poprawkami trafia na biurko Prezydenta!), zmiany te w praktyce dotyczyć też będą wewnętrznych reorganizacji.

Patrząc na ilość informacji, jakie będzie trzeba przedstawić urzędowi skarbowemu, czy to w formie nowej dokumentacji, czy nowych załączników do deklaracji CIT, czy wreszcie w ramach Country by Country reporting, należy uznać, że urząd o działalności podatników chce wiedzieć wszystko.

Z projektu deklaracji CIT-TP wynika, że podatnicy na koniec roku będą musieli odpowiedzieć  (TAK/NIE) m.in. na następujące pytania:

1. Czy podatnik w trakcie roku podatkowego zmienił strukturę/formę prawną, m.in. dokonując połączenia z innym podmiotem, podziału czy przejęcia innego podmiotu?

2. Czy zaistniały u podatnika w trakcie roku podatkowego istotne zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach i posiadanych aktywach?

3. Czy podatnik otrzymał rekompensatę za przeniesione na podmiot powiązany w trakcie roku aktywa, prawa, obowiązki, ryzyka?

4. Czy podatnik wypłacił rekompensatę za otrzymane od podmiotu powiązanego w trakcie roku podatkowego aktywa, prawa, obowiązki, ryzyka?

Sformułowanie pytań nie ułatwia instynktownej odpowiedzi, trzeba więc spróbować je nieco odkodować. I tak:

  • W przypadku 1 pytania należałoby zaznaczyć  „TAK” w przypadku, gdy spółka została przekształcona w inna spółkę, połączyła się z inną spółką lub np. doszło w spółce do podziału przez wydzielenie.
    Pytanie natomiast czy np. przejęcie innej spółki poprzez nabycie w niej udziałów od podmiotu niepowiązanego też podpada pod ten punkt.
  • W przypadku pytania 2 należałoby zaznaczyć „TAK”, np. w  przypadku rozwiązania/zawarcia/renegocjacji istotnej dla spółki umowy. Podobnie będzie w przypadku przeniesienia funkcji produkcyjnych do innego kraju czy zmiany struktury działalności na taką o ograniczonym stopniu ryzyka (np. producent/dystrybutor o ograniczonym ryzyku). Punkt powinien również dotyczyć zbycia/nabycia, np. znaku towarowego, udziałów, nieruchomości. Warto zauważyć, że tak sformułowane pytanie nie dotyczy tylko transakcji z podmiotami powiązanymi.
  • Pytanie 3 i 4 dotyczą określenia, czy podatnik otrzymał/zapłacił „rekompensatę” za przeniesione/otrzymane aktywa, ryzyka, funkcje (por. punkt 2) w przypadku, gdy transakcje dotyczyły podmiotu powiązanego.

Warto tez pamiętać, że w samej dokumentacji cen transferowych podatnicy ją sporządzający będą zobowiązani do opisania strategii gospodarczej i reorganizacji biznesowych, które miały miejsce w danym roku.

Wygląda więc na to,  że podatnicy na koniec roku będą „spowiadać się” nie tylko z transakcji jako takich, ale również wszystkich istotnych restrukturyzacji. Tym bardziej potrzebne będzie właściwe ich przygotowanie i uzasadnienie, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.