Podatkowe grupy kapitałowe (PGK), tak jak pozostali podatnicy CIT, mają prawo skorzystać z ulgi B+R. Wiele wątpliwości interpretacyjnych budził jednak sposób kalkulacji ulgi B+R w sytuacji, gdy koszty kwalifikowane ponoszone były w związku z rozliczeniami w ramach grupy.

W tym zakresie w ostatnim czasie zapadł korzystny wyrok wydany przez WSA w Warszawie w dniu 26 listopada 2020 r. (sygn. III SA/Wa 1925/20; wyrok nieprawomocny), w którym sąd, wbrew stanowisku Dyrektora KIS, orzekł, że PGK może skorzystać z ulgi B+R również w sytuacji, gdy jedna ze spółek prowadzi działalność B+R na zlecenie innej spółki z grupy.

Wskazany wyrok jest pokłosiem długiej batalii sądowej, która rozpoczęła się od negatywnej interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.139.2017.1.MR. Wniosek złożyła w imieniu PGK spółka dominująca, wskazując, że część spółek wchodzących w skład grupy prowadzi działalność B+R. Poszczególne projekty realizowane w ramach działalności B+R w grupie, a tym samym ponoszone w związku z nimi koszty kwalifikowane, mogą różnić się sposobem finansowania. PGK wyróżnia bowiem:

  • koszty ponoszone na projekty B+R finansowane wyłącznie ze środków własnych spółki z grupy realizującej dany projekt we własnym zakresie,
  • koszty ponoszone na projekty B+R zlecane przez jedne spółki z grupy innym spółkom z grupy, rozliczane w ramach transakcji wewnątrzgrupowych.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że PGK jest uprawniona do skorzystania z ulgi B+R w przypadku obu wyżej wskazanych sposobów finansowania projektów B+R. Zdaniem Wnioskodawcy fakt, która spółka grupy poniosła dany koszt kwalifikowany, nie ma znaczenia w kontekście skorzystania z ulgi B+R, bowiem koszty kwalifikowane, są przypisywane dla potrzeb rozliczenia podatku wyłącznie podatkowej grupie kapitałowej.

Dyrektor KIS uznał, że możliwe jest skorzystanie przez PGK z ulgi B+R, ale tylko w pierwszym przypadku. Na szczęście WSA w Warszawie w omawianym wyroku orzekł, że w przypadku każdego z wyżej wspomnianych sposobów finansowania projektów B+R możliwe jest skorzystanie przez PGK z ulgi B+R.

Wskazał, że odliczenia od dochodu w ramach ulgi B+R dokonuje się na poziomie podatkowej grupy kapitałowej, a nie na poziomie spółek ją tworzących. Dodatkowo zdaniem sądu bez znaczenia na gruncie ulgi B+R jest fakt, jaki wynik finansowy osiągnie spółka ponosząca te koszty, tzn. czy wykaże dochód czy stratę. Odliczenie następuje bowiem po określeniu dochodu grupy (o ile grupa nie wykaże straty).

Podkreślono, że w przypadku, gdy ta sama spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową i ponosi wydatki na prowadzenie tej działalności, wówczas nie uwzględnia ona kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu będącym rozliczeniem cząstkowym z punktu widzenia podstawy opodatkowania PGK, a wydatki poniesione przez spółkę na działalność B+R przynależą do rozliczenia PGK.

Powyższe dotyczy także sytuacji, w której jedna ze spółek w ramach grupy prowadzi działalność B+R, zaś inna spółka tę działalność finansuje. Wtedy także finansujący nie odlicza kosztów kwalifikowanych od indywidualnej podstawy opodatkowania (którą określa się dopiero na poziomie grupy). Dla poniesienia wydatków kwalifikowanych przez PGK wystarczającym jest, aby te wydatki poniósł jeden z podmiotów tworzących tę grupę.

Sąd również zaznaczył, że w takim przypadku nie ma zastosowania ograniczenie dotyczące braku możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych, jeżeli zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Dotyczy ono bowiem finansowania zewnętrznego, np. dotacji, subwencji czy grantów, nie zaś wewnątrzgrupowego finansowania działalności B+R.

Ciężko nie zgodzić się z argumentacją zaprezentowaną przez WSA w Warszawie w powyższym wyroku. Mamy nadzieję, że stanie się on podstawą do wydawania korzystnych interpretacji indywidualnych dla pozostałych PGK funkcjonujących na rynku i rozliczających ulgę B+R.

Najbliższe wydarzenia:

Webinar: Ceny transferowe - tematyka rajów podatkowych przestała być egzotyczna | 12 maja
Webinar: Raportowanie cen transferowych w kolejnej odsłonie - nowy formularz TPR i wyzwania w prezentacji danych | 18 maja

Szkolenie: Strefowo kompleksowo, czyli wszystko o działalności na terenie SSE i PSI | 18 maja
Szkolenie: Ceny transferowe – rozjaśniamy mroki regulacji dotyczących TP | 19 maja
Szkolenie: Zmiany związane ze Slim VAT - faktury korygujące | 27 maja
Szkolenie: Home office, telepraca i inne dopuszczalne formy wykonywania pracy poza biurem | 27 maja
Szkolenie: Slim VAT - zmiany inne niż dotyczące faktur. Zmiany w JPK_VAT. Slim VAT 2 | 31 maja