4 listopada 2019 r. mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu w Ministerstwie Finansów (MF), które poświęcone było tematyce podatku u źródła.

W trakcie spotkania przedstawiciele MF podzielili się swoimi planami w zakresie WHT, w szczególności odnieśli się do krążącej informacji o możliwej nowelizacji przepisów w zakresie WHT. Przedstawione kierunki zmian są w dużej części zbieżne z tym, co aktywnie biorąc udział w konsultacjach społecznych, podnosiliśmy od ponad roku. Tym bardziej więc cieszy, iż Ministerstwo wzięło pod uwagę zgłaszane postulaty.

W trakcie spotkania wskazano na następujące planowane zmiany:

  1. ograniczenie mechanizmu zwrotu podatku wyłącznie do płatności pasywnych (odsetki, należności licencyjne, dywidendy) – tj. z wyłączeniem tzw. usług niematerialnych;
  2. ograniczenie zastosowania mechanizmu zwrotu podatku do płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Jednocześnie, MF będzie się zastanawiać, w jaki sposób, na potrzeby WHT, podejść do kryterium powiązania (czy na wzór przepisów o TP, czyli szeroko, czy też ograniczyć się wyłącznie do kryterium formalnego, jakim są powiązania kapitałowe);
  3. doprecyzowanie kryteriów należytej staranności;
  4. skrócenie czasu na uzyskanie zwrotu podatku do 3 miesięcy (obecnie 6 miesięcy);
  5. możliwość podpisania oświadczenia płatnika zgodnie z reprezentacją spółki, tj. bez wymogu, by było ono podpisywane przez wszystkich członków zarządu;
  6. rozszerzenie możliwości składania wniosków o opinię zabezpieczającą o inne płatności opodatkowane na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (a nie tylko dyrektyw UE). Ministerstwo Finansów nie wskazało niestety jednoznacznie, czy i jak zamierza rozwiązać obecnie istniejący problem techniczny z występowaniem o taką opinię przez podatnika;
  7. zmiany w zakresie definicji rzeczywistego właściciela w kierunku jej zbliżenia do rozumienia tego terminu w prawie międzynarodowym – jednocześnie Ministerstwo Finansów wykluczyło jednak zniesienie wymogu badania tzw. rzeczywistej działalności (co jest „czysto polskim” wkładem w tę definicje);
  8. w odniesieniu do płatności na rzecz pomiotów niepowiązanych / usług jedną z trzech opcji: (i) powrót do regulacji sprzed zmiany lub (ii) powrót do regulacji sprzed zmiany wraz z dodaniem dodatkowych, nowozdefiniowanych kryteriów stosowania zwolnienia / obniżonej stawki (iii) wprowadzenie tzw. białej listy krajów, do których płatności będą korzystać z preferencyjnego traktowania;
  9. złagodzenie odpowiedzialności karno-skarbowej na gruncie art. 56d KKS.

W trakcie spotkania poruszona została również kwestia stosowania koncepcji tzw. look through approach. Z kontekstu wypowiedzi przedstawicieli MF wydaje się, iż stosowanie tej konstrukcji byłoby akceptowalne na gruncie UPO (zaś dyskusyjne na gruncie Dyrektyw UE). Nie padła jednak jasna deklaracja co do chęci uregulowania tej kwestii na poziomie ustawowym i ponad to, co wskazane zostało w projekcie objaśnień.

Jeśli chodzi o terminarz dalszych prac to tu mamy nieco mniej optymistyczne wiadomości. Ministerstwo Finansów realnie zakłada, iż nowe przepisy mogłyby wejść w życie w trakcie 1 kwartału 2020 roku (obecnie są prowadzone analizy co do dopuszczalności takiego podejścia). Przedstawiciele MF wskazali, iż wprowadzenie zmian jeszcze w tym roku jest bardzo trudne z uwagi na kalendarz po-wyborczy. MF rozważa możliwość, aby nowelizacja miała mieć charakter retrospektywny, tj. obowiązywała już od 1 stycznia 2020 r. (uzasadniając to tym, że będzie ona działała na korzyść podatników).

Ministerstwo Finansów rozważa też wydanie w 2019 r. interpretacji ogólnej, której przedmiotem byłoby w szczególności określenie kryteriów należytej staranności. Przedstawiciele MF wskazali, iż dyskutują również w jaki sposób zaadresować okres pomiędzy „wygaśnięciem” rozporządzeń odraczających (które obowiązują do 31.12.2019 r.), a wejściem w życie nowych przepisów.

Wydaje się, że dla podatników „zaświeciło się” jakieś światełko w tunelu i wyjątkowo w tym przypadku warto w kierunku tego światełka iść 😊

Otwartym pozostaje jednak kwestia, na ile podejście do kontroli w zakresie podatku u źródła i zakres badania będzie korygowane przez ewentualną nowelizację.