Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. na kanwie Ustawy o CIT i Ustawy o PIT podatek od przychodów z budynków (pierwotnie zwany potocznie „podatkiem minimalnym”), któremu podlegają budynki oddane w całości lub w części do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub pokrewnej, których wartość początkowa wynosi powyżej 10 000 000 PLN jest stosunkowo nową daniną w polskim systemie fiskalnym. Niewielu podatników zdaje sobie jednak sprawę, że rozliczanie tego podatku (a w szczególności jego zwrot) może być ściśle związane z przepisami o cenach transferowych.

Z początkiem roku 2019 r. do art. 24b Ustawy o CIT (analogiczne art. 30g Ustawy o PIT) wprowadzono ustęp warunkujący zasady ubiegania się o zwrot podatku od przychodów z budynków. Organ podatkowy zwraca podatek, jeśli nie stwierdzi nieprawidłowości w złożonym zeznaniu oraz w samym podatku od przychodów z budynków. W szczególności fiskus weryfikuje rynkowość kosztów finansowania dłużnego poniesionego w związku z realizacją inwestycji nieruchomościowej, a także warunki rynkowe innych przychodów lub kosztów poniesionych w związku z realizacją tej inwestycji.

W praktyce zatem podatnicy podatku od przychodów z budynków chcący uzyskać zwrot tego podatku, muszą być w stanie udowodnić rynkowość warunków finansowania nabycia/ wytworzenia budynku, jak i warunków (cen) innych transakcji związanych z realizacją inwestycji, np. koszt zakupu usług zarządzania inwestycją, przychód z wynajmu inwestycji do podmiotów powiązanych, itp.. Co istotne, Ustawodawca nie precyzuje jak szeroko należy rozumieć możliwą weryfikację rynkowości – czy dotyczyć ma ona wyłącznie przychodów lub kosztów dotyczących budynku, czy też innych transakcji wewnątrzgrupowych podatnika – właściciela inwestycji. Zakres potencjalnego ryzyka jest zatem bardzo szeroki, szczególnie mając na względzie, że zgodnie z praktyką rynkową inwestowania w projekty nieruchomościowe spółki celowe będące właścicielami budynków (które to właśnie będą ubiegać się o zwrot podatku) najczęściej korzystają z finansowania inwestorów powiązanych jak i korzystają z szeregu usług wsparcia pozwalających zarządzać inwestycjami.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do wprowadzonych zmian, głównym celem wprowadzenia przepisów o podatku od przychodów z budynków jest „przeciwdziałanie stosowania przez podatników optymalizacji podatkowej”. Można zatem spodziewać się, iż pokusa do jak najszerszego stosowania kompetencji do kontroli cen transferowych grup z branży Real Estate będzie popychała organy podatkowe do działania ukierunkowanego na ograniczenie lub odmowę zwrotu podatku od przychodów z budynków.

W konsekwencji najlepiej jeszcze przed złożeniem wniosku o zwrot, należałoby zweryfikować i potwierdzić rynkowość rozliczeń wewnątrzgrupowych, w tym w szczególności transakcji finansowych i innych związanych z budynkami podlegającymi nowej daninie.