17 października 2023 r. WSA w Krakowie wydał pierwszy wyrok dotyczący przepisów regulujących podatek od przerzuconych dochodów. Wyrok dotyczył pierwotnego brzmienia przepisów tj. z 2022 r.

Czego dotyczyła sprawa?

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik (polska spółka) dokonywał w 2022 r. płatności mieszczących się w katalogu kosztów mogących stanowić przerzucone dochody na rzecz powiązanych podmiotów zagranicznych m.in. będących rezydentami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Koszty kwalifikowane poniesione przez podatnika na rzecz każdego z tych podmiotów stanowiły mniej niż 50% wartości przychodów każdego z nich zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości.

Podatnik w ramach wniosku o interpretację podatkową wnosił o potwierdzenie, że nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów z tytułu poniesionych ww. kosztów. Jego zdaniem taki obowiązek nie powstał.

Wnioskodawca twierdził, że art. 24aa ust. 2 pkt 2 w brzmieniu z 2022 r. odnosi się do kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych przez polską spółkę na rzecz każdego z podmiotów zagranicznych, nie zaś do łącznej kwoty płatności otrzymywanych przez podmiot zagraniczny od wszystkich polskich podmiotów z grupy.

Stanowisko organu

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji nie zgodził się z podatnikiem. Zdaniem organu, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT w brzmieniu z 2022 r., próg 50% wartości przychodów podmiotu zagranicznego otrzymującego płatność należy ustalić sumując płatności otrzymane od wszystkich polskich podmiotów powiązanych.

W swojej argumentacji Dyrektor KIS powołał się na intencję ustawodawcy, wynikającą z uzasadnienia do ustawy zmieniającej przepisy o podatku od przerzuconych dochodów. W ocenie organu zamiarem ustawodawcy już od momentu wprowadzenia przepisów o podatku od przerzuconych dochodów było objęcie zakresem omawianej przesłanki płatności od wszystkich polskich podmiotów powiązanych i tak należy interpretować omawiany przepis, mimo że nie jest to zgodne z jego literalnym brzemieniem. Tym samym wnioskodawca powinien zweryfikować czy płatności kwalifikowane od niego oraz innych polskich podmiotów powiązanych w 2022 r. stanowiły mniej niż 50% wartości przychodów uzyskanych odpowiednio przez podmioty z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Wydana interpretacja została przez wnioskodawcę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Orzeczenie WSA

W wydanym wyroku WSA w Krakowie nie zgodził się z Dyrektorem KIS przyznając tym samym rację podatnikowi.

W ocenie Sądu w przypadku, w którym sprawa dotyczy 2022 r. powinna być ona rozpatrywana w oparciu o brzmienie przepisu z tego roku. Nie istnieją żadne powody, dla których art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT miałby być interpretowany inaczej niż zgodnie z jego literalnym brzmieniem, w którym użyta jest liczba pojedyncza „podmiot”. W szczególności organ nie był uprawniony do interpretowania przepisu w brzmieniu z 2022 r. w oparciu o ustawę zmieniającą ten przepis (która weszła w życie w 2023 r.).

Tym samym, zdaniem Sądu w stanie prawnym z 2022 r., jeśli płatności dokonywane przez polskiego podatnika do zagranicznego podmiotu stanowiły mniej niż 50% wartości przychodów tego zagranicznego podmiotu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości, podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku od przerzuconych dochodów z tytułu tych płatności.

Wyrok WSA a projekt objaśnień MF

Warto zauważyć, że 16 czerwca 2023 r. został wydany przez Ministerstwo Finansów projekt objaśnień w zakresie podatku od przerzuconych dochodów, którego część odnosiła się również do stanu prawnego z 2022 r. Zgodnie z projektem objaśnień zmiany wprowadzone od 2023 r. mają charakter doprecyzowujący w stosunku do przepisów z 2022 r. i zgodnie z takim doprecyzowaniem powinny być one interpretowane (stanowisko analogiczne jak przedstawione przez Dyrektora KIS w zaskarżonej interpretacji).

Przypomnijmy w tym miejscu, że w 2023 r. omawiana przesłanka uległa zmianie w sposób wskazujący jednoznacznie, że dla celów obliczenia czy doszło do przekroczenia progu 50% przychodów podmiotu zagranicznego , należy sumować kwalifikowane płatności poniesione przez podatnika oraz inne polskie podmioty powiązane. Projekt objaśnień MF zakłada więc efektywnie niekorzystną (po stronie polskich spółek będących potencjalnymi podatnikami podatku od przerzuconych dochodów) interpretację przepisów obowiązujących w 2022. Jednocześnie zwracamy uwagę, że projekt objaśnień nie jest w żaden sposób wiążący dla podatników.

Wyrok WSA w Krakowie wydaje się być głosem rozsądku w sprawie, która budziła liczne kontrowersje w 2022 r. z uwagi na niejasny sposób sformułowania przepisów w zakresie podatku od przerzuconych dochodów. Miejmy nadzieję, że wyrok WSA w Krakowie jest początkiem korzystnej dla podatników linii orzeczniczej.


Zobacz film: Podatek od przerzuconych dochodów – czyli jak to się je?

Podatek od przerzuconych dochodów, nazywany w skrócie PPD, został wprowadzony 1 stycznia 2022 roku. Jego geneza sięga ustawy o CIT. Wtedy od 2018 do 2021 roku funkcjonował artykuł 15 E. Celem PPD, podobnie jak wcześniejszego przepisu, jest zwalczanie kosztów usług niematerialnych. To one bowiem, zdaniem polskiego ustawodawcy, są bardzo prostym sposobem na transferowanie zysków poza granice Polski oraz pomniejszanie podstawy opodatkowania. Zapraszamy na film.