Na koniec naszego tygodniowego cyklu przekazujemy trochę informacji związanych z rozliczeniem dochodów z innych źródeł. Inwestycje bowiem to nie tylko papiery wartościowe czy inne instrumenty finansowe. W świetle niskich stóp procentowych, czy ryzyka na rynkach, część osób decyduje się na alternatywne formy lokowania oszczędności i nabywa np. stare samochody, dzieła sztuki, znaczki czy wino.

Czasami te inwestycje ulokowane są za granicą, a niekiedy pojawia się konieczność ich sprzedaży, co może skutkować uzyskaniem dochodu. Skoro dochód uzyskujemy za granicą to zasadne jest pytanie o opodatkowanie takiego dochodu. Generalnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazują, że przychód ze sprzedaży majątku ruchomego jest opodatkowany tylko w kraju rezydenta (czyli w Polsce), chyba że ten majątek związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną w drugim kraju (wtedy stosujemy zasady dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej).

W pierwszym przypadku do ustalenia sposobu opodatkowania stosujemy polskie przepisy. W ich świetle sprzedaż rzeczy ruchomych, po upływie 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie), nie powoduje powstania obowiązku podatkowego nawet, jeśli uzyskaliśmy dochód rozumiany jako dodatnia różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży rzeczy o kosztem jej nabycia.

To wyłączenie działa jedynie wtedy, kiedy sprzedaży nie dokonujemy w ramach działalności gospodarczej. W przeciwnym razie zastosowanie znajdują zasady jak dla działalności gospodarczej. Przy kwalifikacji istotna jest cykliczność i organizacja sprzedaży, a niekoniecznie wpis do rejestru przedsiębiorców. Jeśli sprzedaż dokonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły to sprzedaż może nosić znamiona działalności gospodarczej.

Warto dodać, że zgodnie z art. 5 ustawy o prawie przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Zatem ustawodawca zostawił pewną furtkę dla powtarzalnej, ale niewielkiej sprzedaży.

Dochód na sprzedaży rzeczy ruchomych dokonanej przed upływem 6 miesięcy od dnia nabycia opodatkowany jest na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Podatnik jest zobowiązany do jego wykazania w zeznaniu rocznym.

Na koniec warto przypomnieć, że od 2019 roku dochody z kryptowalut rozlicza się w ramach źródła kapitały pieniężne według stawki 19%.

Pozostałe artykuły z cyklu:

>>PIT dla cudzoziemców w pytaniach i odpowiedziach