Dla wielu podatników uzyskujących przychód z międzynarodowych inwestycji, trudności może rodzić określenie miejsca oraz sposobu opodatkowania takiego przychodu. W szczególności, zagadnienie to może być skomplikowane w przypadku osób, które uzyskują zróżnicowane typy przychodów w kilku krajach.

Opodatkowanie dywidend i odsetek

Jednym z rodzajów przychodów z inwestycji są przychody bierne – odsetki i dywidendy. W przypadku, gdy takie przychody powstają w Polsce np. rachunkach bankowych otwartych w polskich instytucjach finansowych czy też na udziałach w spółkach polskich, opodatkowanie występuje u źródła. Oznacza to, że podatek jest pobierany przez płatnika po zryczałtowanej stawce 19%.

W przypadku jednak, gdy przychód powstaje za granicą, konieczne jest ustalenie, w którym z państw dana osoba jest rezydentem podatkowym. W przypadku, gdy podatnik jest rezydentem w Polsce, a uzyskuje odsetki czy dywidendy w innym kraju, będzie zobowiązany do opodatkowania takich przychodów w Polsce z uwzględnieniem zapisów odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Warto zauważyć, że w przypadku dywidend i odsetek uzyskanych za granicą występuje częściowo podwójne opodatkowanie. W praktyce bowiem, bierne przychody z inwestycji są opodatkowane zarówno w kraju, gdzie powstają oraz w kraju rezydencji. Ponadto, w Polsce podatek należny może zostać pomniejszony o podatek zapłacony za granicą do limitu określonego w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, co pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego.

Opodatkowanie zysków kapitałowych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych

Oddzielnym rodzajem przychodu z inwestycji jest przychód ze sprzedaży papierów wartościowych. W przypadku przychodu z inwestycji zagranicznych, konieczne jest ustalenie kraju rezydencji podatkowej osoby otrzymującej przychód.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi, przychód taki jest zazwyczaj opodatkowany w kraju rezydencji podatkowej. W związku z tym, dochód z tytułu sprzedaży akcji spółki zagranicznej przez rezydenta polskiego będzie opodatkowany w Polsce po stawce liniowej 19%.

Warto pamiętać, że dochody z zysków kapitałowych nie są łączone z przychodami biernymi. W konsekwencji, strata powstała na przychodach kapitałowych nie może zostać rozliczona z odsetkami czy dywidendami.

Ponadto, zauważyć należy, że od 2019 roku za zyski kapitałowe są również traktowane przychody z tytułu sprzedaży waluty wirtualnej. Za odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się natomiast wymianę waluty na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. W związku z tym, od 2019 roku podatnik nie powinien mieć już również problemów z zaklasyfikowaniem danego przychodu na gruncie umów międzynarodowych.

Każdy podatnik, który inwestuje swój kapitał za granicą musi zdawać sobie sprawę, z tego, że rozliczenia podatkowe takich przychodów jest niezwykle skomplikowane. Ponadto, z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące wymiany informacji między organami podatkowymi i instytucjami finansowymi sprawiają, że nieprawidłowości w rozliczeniach takich przychodów mogą być szybko zidentyfikowane przez polskie urzędy skarbowe. W związku z tym, rozliczenia podatkowe dotyczące inwestycji międzynarodowych powinny być przygotowane z dużą starannością, w oparciu o polskie i międzynarodowe regulacje.