W ostatnich dniach Rząd przyjął oraz skierował do Sejmu projekty ustaw wprowadzające obszerne zmiany m.in. do ustawy o PIT, CIT oraz Ordynacji Podatkowej.

Zakres skierowanych do Sejmu projektów ustaw jest w większości zbieżny z regulacjami przewidzianymi w opublikowanym pod koniec sierpnia projekcie zmian w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej, którego podsumowanie w zakresie CIT mogą znaleźć Państwo tutaj, zaś w zakresie PIT tutaj. W szczególności Rząd praktycznie bez zmian przyjął reformę zasad pobierania podatku u źródła od niektórych wypłat (m.in. odsetki, dywidendy, należności licencyjne, usługi niematerialne) nakazującą co do zasady pobranie podatku wg. stawki 19% lub 10%-20%

Zmiany zawarte pierwotnie w jednym projekcie zostały obecnie rozdzielone na dwie odrębne ustawy (tzw. „uszczelniającą” - druk sejmowy 2860 i „upraszczającą” podatki - druk sejmowy 2854).

Równolegle, Rada Ministrów przyjęta projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zwany potocznie „Pakietem MŚP” (druk sejmowy 2862).

W stosunku do projektu ustawy z sierpnia 2018 r, projekty ustawy przyjęte przez Rząd zawierają zmiany, m.in. w następujących obszarach:

Exit tax:

 • podniesienie progu wartości przenoszonych składników majątku nie objętych exit tax do 4 mln PLN (wcześniej 2 mln PLN);
 • wprowadzenie przepisu zawierającego uprawnienie podatnika do wystąpienia o zwrot zapłaconego exit tax (w przypadku ponownego przeniesienia składnika majątku na terytorium RP i ponowną zmianę rezydencji podatkowej w ciągu 5 lat).

IP Box:

 • wprowadzenie zmian do katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej – m.in. usunięcie dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek oraz dookreślenie, że kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest autorskie prawo do programu komputerowego;
 • doprecyzowanie, że ulga będzie mogła mieć zastosowanie tylko do tych praw, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Regulacje dotyczące samochodów osobowych:

 • zróżnicowanie limitu odpisów amortyzacyjnych / opłat leasingowych między pojazdami elektrycznymi (225 tys. PLN) a pozostałymi samochodami osobowymi (150 tys. PLN);
 • obniżenie NKUPów do 25% wydatków (było: 50%) jeżeli samochód (wprowadzony do ewidencji) jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
 • wprowadzenie wyłączenia z konieczności stosowania limitu odpisów amortyzacyjnych dla leasingodawców, wynajmujących i innych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie leasingu, wynajmu etc. samochodów osobowych;
 • zastosowanie „starych przepisów” bez ograniczenia czasowego (było: do 31 grudnia 2020 r.) do umów leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.; rezygnacja z zastosowania „nowych przepisów” od 1 stycznia 2019 r., jeśli umowa leasingu została zawarta / zmieniona po ogłoszeniu ustawy zmieniającej a przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowe sankcje w GAAR:

 • wprowadzenie generalnej zasady, zgodnie z którą w przypadku wydania decyzji z zastosowaniem przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz odpowiedzialności płatnika za WHT stawka sankcyjna wynosi 10%, zaś w ramach pozostałych podatków stawka ta wynosi 40% (pierwotnie zasadą było 40%);
 • dodanie nowych przepisów określających sytuacje, w których organ podatkowy będzie mógł odstąpić od ustalenia dodatkowego zobowiązania – taka możliwość będzie istniała, gdy zostanie ustalone, że podatnik pozostawał w błędnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu o zgodności uzyskanej przez niego korzyści podatkowej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Jako przykładowe okoliczności wskazujące na działanie podatnika w dobrej wierze wskazano nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub prowadzenie jej w niewielkiej skali, w skutek czego nie można było oczekiwać, że w korzystał z profesjonalnych porad dotyczących skutków podatkowych danej czynności.

Wprowadzenie 9% CIT:

 • zmiana definicji „małego podatnika” na gruncie CIT poprzez podwyższenie limitu przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) z wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2m EUR do równowartości 2m EUR (zmiana procedowana w ramach tzw. pakietu MŚP);
 • ograniczenie możliwości stosowania 9% stawki CIT od uzyskiwanych przychodów innych niż z zysków kapitałowych do tych podatników, u których przychody nie przekroczyły 1,2m EUR oraz które posiadają status małego podatnika;
 • rezygnacja z wymogu rentowności, zgodnie z którym prawo do obniżonej stawki CIT posiadać mieli jedynie podatnicy, u których udział dochodów w przychodach nie przekroczyłby 33%;
 • ujednolicenie limitu przychodów nakazującego przejście ze stawki 9% na 19% na poziomie równowartości 1,2m EUR (pierwotnie było 5 m PLN).

Wprowadzenie zwolnienia z CIT dochodu ze sprzedaży udziałów / akcji realizowanych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI):

 • W ramach pakietu MŚP, wprowadzono ulgę dla tzw. ASI w sytuacji gdy spółka ta dokona sprzedaży udziałów / akcji w innej spółce w której ASI przed sprzedażą posiadała co najmniej 10% udziałów przez 2 lata. W tym przypadku, dochód ASI będzie zwolniony z CIT. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzone zwolnienie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycji w przedsięwzięcia start-upowe.

Na bieżącym posiedzeniu Sejmu trwającym do czwartku ma mieć miejsce pierwsze czytanie omawianych projektów – będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych zmianach w projektach ustaw.