Niewątpliwie pandemia i jej zasięg stanowi sytuację bezprecedensową. W chwili obecnej niezwykle trudno oszacować jest zarówno sam horyzont czasowy pandemii, jak i jej skutki w ujęciu finansowym. To co jest natomiast pewne, to obowiązki w zakresie cen transferowych, do których zalicza się między innymi podpisanie przez zarząd oświadczenia o rynkowości rozliczeń.

Dla przypomnienia: podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o wypełnieniu powyższego obowiązku, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Przykładowo dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oświadczenie należy złożyć do końca września.

Składane, pod rygorem sankcji karnych skarbowych, oświadczenie nie dotyczy wyłącznie samego faktu sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ale również obejmuje informację, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Innymi słowy, w oświadczeniu należy poświadczyć, że ceny transferowe były ustalone zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Zgodnie z przepisami, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

W tym kontekście chcieliśmy zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lutego 2020 r., dotyczącą możliwości podpisania oświadczenia w przypadku rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu otrzymania nieodpłatnego poręczenia. Zgodnie z treścią przywołanej interpretacji: „wnioskodawca nie będzie uprawniony do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 updop, albowiem przychód z nieodpłatnych świadczeń nie jest ceną transferową ustaloną na warunkach, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

Podobne pytanie może powstać odnośnie do możliwości podpisania oświadczenia przez zarząd w sytuacji, gdy do kosztów podatkowych, ze względów ostrożnościowych, zostanie zaliczona tylko część wydatku (np. na usługi wewnątrzgrupowe). Kontynuując logikę wynikającą z ww. interpretacji, wydaje się, że nie, gdyż dla organów podatkowych nie jest istotny wynik podatkowy tylko transakcja.

Innymi słowy, dla możliwości złożenia oświadczenia o rynkowości transakcji nie jest wystarczające samo ujęcie zdarzenia gospodarczego, które zaistniało pomiędzy podmiotami w wyniku podatkowym. Kluczowe z perspektywy Dyrektora KIS wydającego interpretację jest zrealizowanie transakcji na warunkach rynkowych.

Co zatem powinien zrobić zarząd, skoro zgodnie z przepisami o KKS, kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (w praktyce do około 25 mln zł)? Niestety przy takim kierunku interpretacyjnym przepisów i bez możliwości zmiany rozliczeń z podmiotem powiązanym opcje są ograniczone.

W naszej ocenie zaprezentowany przez Dyrektora KIS pogląd jest kontrowersyjny, a dla celów oceny odpowiedzialności zarządu w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych znaczenie powinien mieć wynik podatkowy.

Miejmy nadzieję, że konkluzje wynikające z komentowanej we wpisie interpretacji indywidualnej zostaną niebawem skorygowane lub MF pokusi się o wydanie wyjaśnień na korzyść podatników, którzy prawidłowo ustalają wynik podatkowy. Czasu jest coraz mniej…