Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest regularnie co 10 lat. Ostatnio miało to miejsce w 2011 roku. W tym roku trwa od 1 kwietnia do 30 września (według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 00:00).

Oznacza to, że dziś mija ostatni dzień na wzięcie udziału w akcji. Spisać będzie można się do godz. 23:59.

Spis jest obowiązkowy, nałożony ustawowo, a za jego niewypełnienie grozi grzywna nawet w wysokości 5 tysięcy złotych. Jeszcze surowszą odpowiedzialność może ponieść osoba, która poda fałszywe informacje. Za przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym grozi bowiem kara pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

Spisem powszechnym objęte są następujące kategorie osób:

  • Polacy mieszkający w Polsce (miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź miejsce zamieszkania stałe lub czasowe w Polsce),
  • cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie). Należy podkreślić, że spisem są objęci jedynie cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce w dniu 31 marca 2021 r., natomiast jeśli osoba wjechała do Polski później nie ma obowiązku zgłoszenia swojego pobytu,
  • Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania, ale cały czas zameldowani na pobyt stały w Polsce),
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

W imieniu dzieci spisu dokonują go rodzice lub opiekunowie prawni.

Spisu można dokonać poprzez jeden z poniższych sposobów:

  • przez Internet — w przypadku zalogowania się do aplikacji przez cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL wymagane będzie uzupełnienie danych osobowych: nazwiska, imienia, drugiego imienia, płci i daty urodzenia,
  • telefonicznie,
  • w mobilnym punkcie spisowym,
  • w ponad 300 salach obsługi klienta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w naszym szkoleniu, które odbędzie się 28 października 2021 r. i będzie dotyczyło procedur imigracyjnych w Polsce:  Procedury imigracyjne — najważniejsze zasady i porady praktyczne.