Jeżeli organ podatkowy nie zawrze w postanowieniu przedłużającym zwrot VAT elementu formalnego istotnego dla przedłużenia terminu, to nie może swojego błędu naprawić w drodze uzupełnienia postanowienia – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 lutego 2020 r. (sygn. akt I FSK 1901/17).

W opisywanej sprawie organ podatkowy przedłużył podatnikowi termin zwrotu VAT „do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń w ramach prowadzonej kontroli”. Taki sposób przedłużania terminu zwrotu stanowił przez wiele lat powszechną praktykę organów podatkowych, została ona jednak zakwestionowana przez NSA w uchwale z 24 października 2016 r. (sygn. akt I FPS 2/16). Sąd uznał w niej, że postanowienie przedłużające termin zwrotu musi wskazywać konkretną datę, do której następuje to przedłużenie.

W związku z powyższą uchwałą NSA, organ prowadzący kontrolę w opisywanej sprawie zdecydował się na uzupełnienie treści postanowienia, którym przedłużył podatnikowi termin zwrotu VAT poprzez dodanie do jego treści konkretnego terminu, do którego przedłuża zwrot. Podatnik uznał jednak, że uzupełnianie postanowienia o nowe elementy, których wcześniej w nim nie było, jest sprzeczne z przepisami prawa.

Sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do stanowiska podatnika. Sąd uznał, że skoro termin zwrotu został wadliwie wskazany w pierwotnym postanowieniu to organ podatkowy nie może naprawiać swojego błędu „uzupełniając” treść postanowienia – uzupełnienie nie służy bowiem do weryfikacji błędnych rozstrzygnięć. Dla podatnika oznacza to, że organ podatkowy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu VAT, a zatem nie będzie mógł go wstrzymywać.

Wyrok NSA jest kolejnym ważnym orzeczeniem kwestionującym praktykę organów podatkowych dotyczącą różnych metod „naprawiania” błędów popełnianych w postanowieniach przedłużających terminy zwrotu VAT. Wcześniej sądy zwróciły także uwagę, że organ drugiej instancji rozpoznając zażalenie podatnika na postanowienie przedłużające termin zwrotu nie jest uprawniony do uzupełniania braków tego postanowienia[1].

W świetle powyższego, podatnicy powinni dokładnie przyglądać się otrzymywanym postanowieniom przedłużającym terminy zwrotu, gdyż popełnione w nich błędy mogą oznaczać szanse na skuteczne zaskarżenie, a tym samym szybszy zwrot.


[1] Tak m.in. WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 5 grudnia 2018 r. sygn. akt. III SA/Wa 1107/18.