W dniu 5 lipca br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań CIT-TP i PIT-TP.

O planowanych zmianach w formularzach CIT-TP i PIT-TP informowaliśmy m.in. w jednym z poprzednich wpisów. Przypomnijmy, że wzory formularzy stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych przez podatników z podmiotami powiązanymi w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2016 r. W odniesieniu do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r. formularze CIT-TP i PIT-TP należy złożyć do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. W przypadku większości podatników, terminem na złożenie po raz pierwszy uproszczonego sprawozdania będzie zatem dzień 30 września 2018 r.

Jak czytamy w uzasadnieniach do rozporządzeń, celem wprowadzenia zmian w formularzach jest umożliwienie prawidłowego wypełniania obowiązku w zakresie złożenia uproszczonego sprawozdania podatnikom będącym w specyficznej sytuacji, tj. podatkowym grupom kapitałowym oraz wspólnikom spółek niebędących osobą prawną, którzy zostali wyznaczeni do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w imieniu spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, główne zmiany w formularzach obejmują (1) wprowadzenie rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy oraz (2) umożliwienie odrębnego wykazania transakcji / innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i / lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Ponadto, nowe wersje formularzy przewidują możliwość składania korekt, niemniej jednak uproszczone sprawozdania złożone przez podatników według starych wzorów, przed wejściem w życie nowych rozporządzeń (tj. 6 lipca br.), uznaje się za prawidłowe i nie ma konieczności ich korygowania lub aktualizacji.

Przypominamy również, że na początku czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania dotyczące uproszczonych sprawozdań CIT-TP i PIT-TP, które niezależnie od wprowadzonych zmian w formularzach mogą okazać się przydatne przy wypełnianiu obowiązków raportowania CIT-TP i PIT-TP.