W dniu 13 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. O wprowadzanych zmianach informowaliśmy szczegółowo w jednym z wpisów na blogu. Znowelizowane przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia i dotyczą przede wszystkim raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r., ale określają też, na jakiej podstawie należy uzupełnić informację o cenach transferowych za wcześniejszy rok podatkowy, tj. rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Zmiany względem projektu rozporządzenia

W porównaniu z komentowanym przez nas projektem rozporządzenia przekazanym do konsultacji publicznych, w ostatecznej wersji rozporządzenia podpisanego przez Ministra Finansów pojawiły się jedynie niewielkie modyfikacje, które warto odnotować.

Jak sygnalizowaliśmy we wspomnianym już wyżej wpisie na blogu szczegółowo opisującym zmiany w raportowaniu TPR, w projekcie rozporządzenia uwzględniono konieczność zawarcia dodatkowych informacji w zakresie przeprowadzonych korekt porównywalności (tj. czy korekta porównywalności zmieniła wynik o mniej lub więcej niż 30%). W odpowiedzi na uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych, w opublikowanej wersji rozporządzenia dodano również opcję wskazania „Braku możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik. Jest to korzystna zmiana dla podatników (oczywiście tylko względem projektów rozporządzeń, które wprowadziły ten dodatkowy obowiązek), szczególnie w kontekście wykorzystywania analiz cen transferowych przygotowanych w latach wcześniejszych, które często nie pozwalają na ocenę, w jakim stopniu korekty porównywalności wpłynęły na wynik analizy.

W opublikowanej wersji rozporządzenia zrezygnowano z konieczności precyzowania, czy podmiot, dla którego składana jest informacja o cenach transferowych posiadał status mikro-, czy też małego przedsiębiorcy (konieczne będzie jednak posiadanie wiedzy i wskazanie, czy na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców podmiot, którego dotyczy informacja, posiadał / nie posiadał statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy).

Pozostałe zmiany względem projektu rozporządzenia mają mniej istotny lub czysto redakcyjny charakter. Niestety mimo uwag zgłaszanych w ramach konsultacji publicznych, w opublikowanym rozporządzeniu nie zrezygnowano z wprowadzenia nowego wskaźnika finansowego dotyczącego ogólnej działalności podmiotu, w postaci udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu, co spowoduje zwiększenie obciążeń administracyjnych w porównaniu do obowiązków w zakresie raportowania cen transferowych za lata 2019 – 2021.

Perspektywa kolejnych zmian

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych zostało przygotowane na podstawie aktualnego brzmienia przepisów Ustawy o CIT, które uwzględnia jeszcze obowiązki dokumentacyjne dla tzw. „pośrednich transakcji rajowych”. W związku z zapowiadanym uchyleniem tych obowiązków z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. (o czym informowaliśmy w jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu) przewidujemy, że opublikowane właśnie rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych zostanie jeszcze znowelizowane, gdyż zostało wydane w oparciu o przepisy, które zostaną zmienione.

W najbliższych dniach / tygodniach można się spodziewać publikacji nowych struktur logicznych (schem) informacji o cenach transferowych, a następnie nowych wersji formularzy interaktywnych TPR-C, również dotyczących raportowania za 2021 r. (nie są one bowiem dostosowane do wprowadzonych uproszczeń w raportowaniu transakcji przez mikro- i małych przedsiębiorców, czy też najprawdopodobniej uchylonych w najbliższej przyszłości przepisów o „pośrednich transakcjach rajowych”). Poinformujemy Państwa na naszym blogu, jak tylko dostępne będą nowe schemy i formularze interaktywne.