W dniu 21 października 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach (link) trzecie wydanie informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” (dalej: Informator TPR). Nowa wersja Informatora TPR dotyczy informacji TPR-C(4) i TPR-P(4) składanych według wzorów obowiązujących za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r., a więc odnosi się do informacji o cenach transferowych, których termin złożenia upływa dla większości podatników już 31 grudnia 2022 r.

Informator TPR publikowany jest przez Ministerstwo Finansów w celu uproszczenia procesu raportowania informacji o cenach transferowych (dalej: Informacja TPR) oraz zapewnienia spójności prezentowanych danych. W porównaniu do drugiego wydania informatora, w zaktualizowanej wersji rozszerzono oraz dostosowano odpowiedzi na niektóre pytania, a także zwiększono liczbę poruszonych zagadnień (liczba pytań i odpowiedzi zwiększyła się ze 127 do 136).

Do aktualizacji Informatora TPR przyczyniły się głównie wprowadzone od 2021 r. zmiany dotyczące raportowania cen transferowych, takie jak ograniczenie zakresu danych i informacji wskazywanych w Informacji TPR w przypadku transakcji, które zwolniono z obowiązku dołączania analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych (transakcje zawierane przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, transakcje inne niż kontrolowane zawierane z podmiotami z tzw. rajów podatkowych oraz transakcje objęte mechanizmem safe harbour).

Nowe pytania i odpowiedzi zaadresowane w Informatorze TPR dotyczą takich kwestii, jak:

  • raportowanie transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych, o których mowa w art. 11o Ustawy o CIT (pytania 6-9 oraz 41 nowego Informatora TPR),
  • zakres informacji raportowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców oraz sposób ich raportowania (pytanie 58 nowego Informatora TPR),
  • raportowanie transakcji objętych mechanizmem safe harbour, transakcji zawieranych przez mikro- lub małych przedsiębiorców, zwolnionych z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych, lub transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1 Ustawy o CIT (pytanie 60 nowego Informatora TPR),
  • sposób składania Informacji TPR przez spółki niemające osobowości prawnej, które zostały podatnikami CIT od 1 maja 2021 r. (pytanie 17 nowego Informatora TPR),
  • sposób raportowania transakcji restrukturyzacyjnej, w której można zidentyfikować jednocześnie stronę przychodową i kosztową (pytanie 135 nowego Informatora TPR).

Ministerstwo Finansów potwierdziło jednocześnie na łamach odpowiedzi na pytanie 23 nowego Informatora TPR, że nie jest wymagane składanie korekty Informacji TPR złożonej za 2021 r. przez podmioty, które dokonały raportowania na starych formularzach dotyczących 2020 r. (odpowiednio TPR-C(3) oraz TPR-P(3)), zanim pojawiły się nowe wzory Informacji TPR dotyczące stricte 2021 r. (odpowiednio TPR-C(4) oraz TPR-P(4)).

Ponadto Ministerstwo Finansów potwierdziło, że Informację TPR można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej (pytania 20 i 28 nowego Informatora TPR).

Najnowsza wersja Informatora TPR dostępna jest pod tym linkiem. Należy pamiętać, że odpowiedzi zawarte w Informatorze TPR mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych). Treść Informatora TPR powinna być zatem traktowana jedynie jako uzupełnienie przepisów dotyczących cen transferowych, w tym w szczególności objaśnień co do sposobu sporządzenia Informacji TPR, stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych.

Ze względu na bardzo bliski termin na dopełnienie obowiązku złożenia Informacji TPR za 2021 r. (31 grudnia w odniesieniu do podmiotów o standardowym roku podatkowym), zachęcamy do pilnego rozpoczęcia prac w tym zakresie.