Dzisiaj na stronie Ministerstwa Finansów (dalej: MF) pojawiło się kolejne ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Tym razem MF przedstawiło schemat transakcji aportu i sprzedaży przedsiębiorstwa (albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dalej: ZCP), które może powodować ujawnienie wartości firmy tzw. goodwill (różnica między ceną nabycia a wartością składników majątkowych netto przedsiębiorstwa). Goodwill wytworzony w ramach aportu przedsiębiorstwa nie podlega amortyzacji, natomiast w przypadku nabycia w drodze sprzedaży – tak.
MF opisało cykl czynności, w której wartość firmy była kreowana sztucznie, a sama operacja przeniesienia przedsiębiorstwa (lub ZCP) do spółki docelowej (Spółka C) była podzielona – bez ekonomicznego uzasadnienia – na etapy tak, by ujawnić wartość firmy bez opodatkowania dochodu z jej zbycia, a jednocześnie zapewnić spółce nabywającej możliwość amortyzacji.

Schemat transakcji wyglądał następująco:

W komunikacie podano okoliczności wskazujące na sztuczność przeprowadzanej operacji:

  • nieuzasadnione dzielenie operacji lub angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego,
  • dokonanie obu kroków (aport oraz sprzedaż tego samego majątku) w krótkich odstępach czasu (w skrajnych przypadkach aport i sprzedaż dokonywane były dzień po dniu), niepozwalającym Spółce B na prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej w oparciu o majątek uzyskany w drodze aportu.

Podejrzenie budzić może – wg MF – również nabycie udziałów Spółki B od doradcy (prawnego, podatkowego), który wcześniej uzyskał dla tej spółki korzystne interpretacje podatkowe mimo braku prowadzenia przez nią realnej działalności gospodarczej.

Transakcje obejmujące aport / sprzedaż przedsiębiorstwa lub ZCP występują powszechnie w obrocie gospodarczym jako forma przekształceń majątkowych przedsiębiorstw. Ujawnienie wartości firmy i jej amortyzacja (w przypadku nabycia) – przewidziane wprost w przepisach ustawy podatkowej – nie powinno być a priori uznawane za agresywną optymalizację podatkową.

Jednakże przeprowadzenie transakcji aportu i sprzedaży przedsiębiorstwa, których skutkiem jest ujawnienie wartości firmy i jej amortyzacja, dzień po dniu, bez jasnej przyczyny, rzeczywiście może wskazywać na chęć uzyskania korzyści podatkowej w sposób sztuczny. Można zatem zrozumieć MF, iż tego typu czynności powinny być analizowane szczególnie wnikliwie. Niestety praktyka również uczy, że urzędy mogą swoja podejrzliwość rozszerzyć i badać szczegółowo np. wszystkie operacje aportów przedsiębiorstw lub podobne.

Treść komunikatu: Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.