Pod koniec kwietnia Dyrektor KIS wydał pierwszą interpretację indywidualną dotyczącą polskich spółek holdingowych. W przedmiotowej sprawie analizowana była możliwość skorzystania ze zwolnienia w przypadku zbycia udziałów w spółce zależnej przed upływem roku od ich nabycia.

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące opodatkowania polskich spółek holdingowych wprowadzone zostały od 2022 r. w ramach Polskiego Ładu. Przewidują one możliwość zwolnienia przez spółkę holdingową przychodów z dywidend oraz dochodów ze zbycia udziałów w spółkach zależnych. Spółkami holdingowym mogą być jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Dodatkowo, aby zyskać status spółki holdingowej, spółka musi spełnić przewidziane w ustawie wymogi, w szczególności powinna posiadać nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki zależnej, nie należeć do PGK, nie korzystać z innych przewidzianych w ustawie zwolnień, jak również prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przywołana interpretacja dotyczyła spełnienia pierwszego z wyżej wymienionych warunków. Wnioskodawca zapytał, czy jako wspólnik może skorzystać ze zwolnienia z CIT dochodów z tytułu zbycia udziałów w spółce zależnej, w przypadku, gdy na dzień dokonania transakcji nie będzie posiadał zbywanych udziałów przez pełny rok, jednakże po transakcji nadal będzie posiadał ponad 10% udziałów w zbywanym podmiocie, które będzie utrzymywał ponad rok.

Wnioskodawca, powołując się m.in. na przepisy dyrektyw unijnych, stwierdził, że będzie miał możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Jednak Dyrektor KIS nie podzielił takiego stanowiska i wydał negatywną interpretację indywidualną.

Zdaniem organu przepisy należy interpretować w taki sposób, że aby uznać daną spółkę za spółkę holdingową (która w myśl przepisu skorzystać może ze zwolnienia), to musi ona już na moment transakcji posiadać zbywane udziały przez nieprzerwany okres jednego roku.

Za nieprawidłową uznał także analogię do zasad określonych dla zwolnienia dywidend (dla których okres nieprzerwanego posiadania udziałów może upłynąć po dniu uzyskania dochodu), wskazując, że przepisy dotyczące spółek holdingowych nie przewidują takiego rozwiązania.

Przedstawiona w interpretacji ocena organu wydaje się prawidłowa – patrząc na literalne brzmienie przepisu nie daje on możliwości spełniania warunków do zastosowania zwolnienia po okresie, w którym spółka holdingowa uzyskuje dochód (przychód), jak ma to miejsce przykładowo o przypadku zwolnienia dywidend (na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT). Jest to pierwsza interpretacja w zakresie nowo wprowadzonych przepisów dla spółek holdingowych prezentująca rozstrzygnięcie w raczej mało kontrowersyjnym zakresie. Warto śledzić kolejne rozstrzygnięcia w tym temacie, które mogą poruszać zawiłości przepisu.