Mogłoby się wydawać, że spory w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości kolejek linowych i wyciągów narciarskich zostały ostatecznie zakończone – NSA wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r.[1] przesądził, że cała kolejka linowa czy wyciąg narciarski nie mogą być uznane za budowlę. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 października 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 107/21 powrócił jednak do linii orzeczniczej uznającej, że kolejki linowe i wyciągi narciarskie powinny być opodatkowane PON jako budowle od całej swojej wartości.

Na wstępie należy wyjaśnić, że historycznie sądy administracyjne przyjmowały, że budowlą podlegającą podatkowi od nieruchomości jest cały wyciąg narciarski / kolejka liniowa, a nie tylko ich części budowlane.

Zerwanie z dotychczasową linią orzeczniczą nastąpiło wraz z ww. wyrokiem NSA, w którym – z uwagi na nowelizację art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego – NSA stwierdził, że kolej linowa oraz wyciąg narciarski są urządzeniami technicznymi i nie podlegają reżimowi Prawa budowlanego, co wyklucza możliwość uznania ich za budowle w rozumieniu UPOL. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu PON, będą zatem wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego, czyli w szczególności fundamenty i podpory.

WSA we Wrocławiu zajął jednak odmienne stanowisko - jego zdaniem priorytetowe znaczenie dla opodatkowania wyciągów narciarskich / kolejek liniowych należy przypisać definicji budowli z art. 3 ust. 3 Prawa budowalnego, w której wyszczególniono między innymi obiekty sportowe, zaś w załączniku do Prawa budowalnego (kategoria V) wymienione zostały obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie. Oznacza to, że kolejki linowe i wyciągi narciarskie są wprost wskazane w ww. załączniku, a zatem określone w całości jako obiekty budowlane (a tego rodzaju obiekty mogą stanowić budowle).

W konsekwencji WSA uznał, że tego rodzaju obiekty powinny podlegać opodatkowaniu PON jako całość funkcjonalna będąca jedną budowlą, w której określone instalacje zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – tj. przewozu osób na stoku.

Analizowany wyrok WSA we Wrocławiu nie jest prawomocny i został zaskarżony do NSA, co oznacza, że kwestia opodatkowania PON kolejek linowych i wyciągów narciarskich stanie się ponownie przedmiotem rozstrzygnięcia NSA. Będzie ono o tyle istotne, że WSA we Wrocławiu wydaje się prezentować spójniejszą i pełniejszą argumentację niż NSA w przywołanym wcześniej wyroku z 9 lipca 2019 r. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że ponowny wyrok NSA w tym temacie może mieć znaczenie także dla opodatkowania innych obiektów budowanych – nie tylko sportowych. Dotyczyć on będzie bowiem podstawowych zagadnień związanych z podatkiem od nieruchomości, tj. jego przedmiotu opodatkowania.

Niewątpliwie jak tylko sprawa zostanie rozpoznana przez NSA, będą mogli Państwo zapoznać się z jej finałem na naszym blogu.

[1] sygn. akt II FSK 2693/17


Sprawdź kurs: Jakie składniki majątku powinienem wykazać dla potrzeb podatku od nieruchomości? Grunty i budynki

Film omawia dwa, z trzech składników opodatkowania, które należy wykazywać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Są to grunty i budynki