W dniu 1 lipca 2016 r. opublikowano w dzienniku ustaw ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wejdzie ona w życie już 16 lipca 2016 r. Jednym z jej podstawowych założeń jest uznanie całości elektrowni wiatrowych (a nie jak dotychczas - jedynie ich części budowlanych) za budowle w rozumieniu prawa budowlanego. Konsekwencją może być również opodatkowanie podatkiem od nieruchomości całości elektrowni wiatrowych jako budowli.  

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych – obecna sytuacja prawna

Obecnie opodatkowaniu PON podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Znajduje to potwierdzenie już w samym brzmieniu przepisów. Definicja budowli zawarta w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) odwołuje się wprost do regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – zatem, aby dany obiekt uznać za budowlę musi on być budowlą w świetle Prawa budowlanego. Potwierdził to również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/09 TK.

Przyglądając się regulacjom Prawa budowlanego łatwo zauważyć, że budowlę stanowią jedynie części budowlane urządzeń technicznych, takich jak m.in. elektrownie wiatrowe. W konsekwencji, jedynie ich części budowlane podlegać będą opodatkowaniu PON. Pozostałe elementy (w tym turbina i gondola), stanowiące główny – i najbardziej wartościowy - element elektrowni wiatrowej, pozostają poza opodatkowaniem.

Co zmieni nowa regulacja

Nowelizacja pozostawia w Prawie budowlanym zapis, że budowlą są m.in. części budowlane urządzeń technicznych. Z przykładowego katalogu tych urządzeń usuwa jednak elektrownie wiatrowe. Jednocześnie, w załączniku do Prawa budowlanego, wymieniającego kategorie obiektów budowlanych (budynków, budowli lub obiektów małej architektury), dodano elektrownie wiatrowe (bez dokonywania rozróżnienia na części budowlane i niebudowlane).

Jak się wydaje, może to doprowadzić do objęcia podatkiem od nieruchomości całości elektrowni wiatrowych – skoro bowiem elektrownia wiatrowa została w całości wymieniona jako jedna z kategorii obiektów budowlanych, to powinna ona być budynkiem, budowlą lub obiektem małej architektury. Ponieważ niewątpliwie elektrownie wiatrowe nie spełniają przesłanek do uznania ich za budynki ani obiekty małej architektury – pozostaje zatem uznanie ich za budowle.

Obecny kształt nowelizacji może budzić wątpliwości

Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja w obecnym kształcie może budzić liczne wątpliwości, na co wskazywaliśmy już w toku procesu legislacyjnego (Farmy wiatrowe – w którą stronę wieje wiatr). Pomijając podnoszone już uprzednio kwestie, kolejne wątpliwości mogą wynikać m.in. z faktu, że chociaż „elektrownie wiatrowe” stanowić będą jedną z kategorii obiektów budowlanych wskazanych w załączniku Prawa budowlanego, to jednocześnie w definicji budowli (art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego) jako budowle wciąż wymienione będą części budowlane urządzeń technicznych. Powstaje zatem pytanie, czy dla potrzeb PON elektrownia wiatrowa nie powinna być dalej traktowana jako urządzenie techniczne – wydaje się bowiem, że usunięcie jej z przykładowego katalogu „urządzeń technicznych” nie powinno zmieniać faktu, że obiektywnie pozostaje ona takim urządzeniem. W konsekwencji, opodatkowaniu PON wciąć podlegałaby jedynie część budowlana elektrowni wiatrowej.

Za tą korzystną dla podatników interpretacją przemawiać może również obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zasada ogólna prawa podatkowego (wyrażona w Ordynacji podatkowej), zgodnie z którą wątpliwości prawne należy rozstrzygać na korzyść podatnika.

Ostateczne rozstrzygnięcie, czy nowelizacja w istocie wpływa na opodatkowanie elektrowni wiatrowych, przyniesie zapewne dopiero orzecznictwo sądów administracyjnych.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.