31 października do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Projekt w zasadzie miał dotyczyć określenia kwoty wolnej od podatku w PIT, ale przy okazji zaproponowano również przepisy uchylające obecnie obowiązujące zwolnienie podmiotowe dla funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych.

Na gruncie ustawy o CIT, fundusze inwestycyjne (niezależnie od tego czy zamknięte czy otwarte) mogą korzystać ze zwolnienia od dochodów bez względu na ich źródło. Zgodnie z  projektowanymi zmianami, omawiane zwolnienie miałoby zostać ograniczone na dwóch poziomach:

  1. statusu funduszu – beneficjentami zwolnienia mają być tylko fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (o ile nie stosują zasad inwestowania dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych);
  2. dochodów funduszu – zwolnienie dla ww. funduszy obejmować miałoby wyłącznie dochody z określonych tytułów: z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

Podobne zwolnienie pod pewnymi warunkami byłoby również dostępne dla funduszy inwestycyjnych z UE i EOG.

Zgodnie z założeniami, projektowane zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2017 r. Będziemy na bieżąco monitorować ewentualne zmiany i dalsze prace nad projektem.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.