Ustalenie prawidłowej kwoty należności z tytułu sprzedaży towarów – w szczególności, gdy obok wynagrodzenia za towar sprzedawca pobiera dodatkowe opłaty (np. za opakowanie lub kaucję) nadal budzi wątpliwości podatników, o czym świadczy wysoka ilość zapytań skierowanych do organów podatkowych w tym temacie. Wątpliwości podatników nadal budzi kwestia traktowania dla celów VAT pobieranej przez sprzedawców towarów opłaty recyklingowej.

O co chodzi?

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1114), od 1 stycznia 2018 roku na przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny lub hurtowy, oferujących do pakowania zakupów torby wykonane z tworzywa sztucznego, które są przeznaczane do pakowania sprzedawanych produktów, został nałożony obowiązek pobierania nowego rodzaju opłaty – tzw. opłaty recyklingowej.  Zgodnie z § 1 art. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie stawki opłaty recyklingowej, przedsiębiorca zobowiązany jest do pobrania od nabywcy opłaty recyklingowej w wysokości 0,2 zł za jedną sztukę takiej torby. Pobrana opłata musi zostać przekazana do budżetu państwa w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Co z tym VAT-em?

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów. Z kolei w myśl art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy do podstawy opodatkowania wlicza się kwotę podatków, cła, opłat i innych należności o podobnym charakterze z wyjątkiem podatku VAT.

Czy zatem sprzedawca towaru, oferujący torbę do jego zapakowania, powinien opodatkować VAT pobieraną od nabywcy tego towaru opłatę recyklingową?

Stanowiska organów interpretacyjnych i sądów administracyjnych pozostają w tej kwestii spójne – opłata recyklingowa pobierana od sprzedaży toreb z tworzywa sztucznego jest elementem ceny i jako część zapłaty powiększa podstawę opodatkowania VAT.

Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 19 lipca 2022 roku, sygn. I SA/Po 70/22. W sprawie tej podatnik prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sieci sklepów detalicznych, w których sprzedaje m.in. torby z tworzywa sztucznego, zapytał organ podatkowy, czy jest zobowiązany do uwzględnienia opłaty recyklingowej w podstawie opodatkowania VAT sprzedaży towarów objętych tą opłatą. W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, że kwota opłaty recyklingowej będzie powiększała podstawę opodatkowania VAT (sygn. 0112-KDIL3.4012.291.1.MBN[1]), bowiem kwota opłaty recyklingowej będzie częścią należności otrzymanej przez sprzedawcę z tytułu sprzedaży określonego towaru.

Na wydaną interpretację indywidualną podatnik złożył skargę do WSA w Poznaniu. W opinii WSA w Poznaniu opłata recyklingowa stanowi element ceny, co wyraźnie wynika z treści art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z powołaną regulacją, podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku VAT.

[1] Należy podkreślić, że takie stanowisko organów podatkowych nie jest jednorazowym rozstrzygnięciem i zostało zaprezentowane również w podobnych sprawach (np. 0114-KDIP1-3.4012.695.2021.1.MPE).