20 czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wraz z jego uzasadnieniem. Jednocześnie MF rozpoczął konsultacje podatkowe w sprawie zaproponowanych zmian w Ordynacji podatkowej.

Jako CRIDO wzięliśmy w nich udział przygotowując opinię dotyczącą opublikowanego projektu ustawy. W ramach naszych prac dokonaliśmy  analizy zmian zaproponowanych przez MF i wyszczególniliśmy te, które – w naszej ocenie – w brzmieniu ujętym w projekcie ustawy budzą szereg wątpliwości wśród podatników i innych uczestników obrotu gospodarczego, praktyków i teoretyków prawa podatkowego. Do tych zmian zaliczamy w szczególności:

  • wprowadzenie okresu obowiązywania interpretacji indywidualnych,
  • zmiany wysokości opłat za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  • wprowadzenie odpowiedzialności kaskadowej za zaległości podatkowe spółek kapitałowych, czy też
  • wprowadzenie możliwości wydawania decyzji cząstkowych w zakresie cen transferowych.

Jedynie dla przykładu wskazujemy, że wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych prowadzi de facto do praktycznego wyeliminowania tej  instytucji oraz do przyznania organom podatkowym w zasadzie nieograniczonych ram czasowych na weryfikację rozliczeń podatkowych podatników.

Z kolei wprowadzenie okresu obowiązywania interpretacji indywidualnych przyczyni się do osłabienia, istotnej z punktu widzenia podatnika, instytucji gwarantującej realizację zasady pewności prawa, a także pogorszy ocenę polskiego systemu podatkowego na arenie międzynarodowej i obniży atrakcyjność Polski dla potencjalnych inwestorów.

Jednocześnie wskazujemy, że część zaproponowanych przez MF zmian należy ocenić pozytywnie – do tego katalogu należy zaliczyć m.in. wprowadzenie do katalogu zasad ogólnych zasady proporcjonalności i równego traktowania oraz zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanego zeznania podatkowego.

Niemniej jednak uważamy, że opublikowany projekt ustawy powinien zostać poddany gruntownym zmianom, już na etapie ogłoszonych konsultacji podatkowych.

Poniżej znajdą Państwo pełną treść opinii CRIDO do opublikowanego przez MF projektu ustawy – zachęcamy do zapoznania się z jej treścią oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.

Wypełnij formularz, by pobrać pełną treść opinii do projektu ustawy z 13 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw