Złożenie oświadczenia o opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym nie uprawnia stron transakcji do skorzystania z możliwości zrezygnowania ze zwolnienia z VAT dla dostawy nieruchomości w przypadku, gdy dostawa nieruchomości została już dokonana.[1]

Stan faktyczny

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości wyboru opcji opodatkowania nieruchomości zwolnionej z VAT w akcie notarialnym. Zgodnie z zaprezentowanym przez podatnika stanem faktycznym do dostawy przedmiotowej nieruchomości doszło 21 listopada 2020 r., tj. w dniu podpisania aktu notarialnego, gdzie strony ustaliły cenę netto nieruchomości powiększoną o 23% VAT w cenie sprzedaży, uznając, iż jest to wystarczające na rozlicznie z podatkiem VAT tejże transakcji.

Akceptując stawkę  i kwotę VAT w tej transakcji strony uznały, iż spełniły przesłanki do uznania, że oświadczenie o wyborze opodatkowania transakcji zostało zrealizowane. Spółka nie złożyła oświadczenia o wyborze opodatkowania opisanej transakcji przed dniem podpisania tego aktu notarialnego naczelnikowi US właściwemu dla nabywcy, jednakże w dniu 25 stycznia 2021 r. w drodze aktu notarialnego strony doprecyzowały swoje stanowisko- rozszerzając oświadczenie woli dotyczące ww. transakcji zbycia nieruchomości jako podlegającej opodatkowaniu, a tym samym rezygnacji ze zwolnienia opodatkowaniem VAT.

W zaprezentowanym stanowisku własnym Spółka argumentowała, iż ma prawo do uznania rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości, gdyż skutecznie zawiadomiła w akcie notarialnym organ skarbowy o woli opodatkowania transakcji. Spółka podkreśliła, iż jej działanie nie jest błędem istotnym i nie naraża skarbu państwa na uszczuplenie, ponieważ sprzedający musi odprowadzić zawarty na wystawionej FV podatek należny.

Stanowisko fiskusa

Ze stanowiskiem Spółki nie zgodził się jednak fiskus. DKIS wskazał, że nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, bowiem strony transakcji nie złożyły ww. oświadczenia z zachowaniem formy i terminu do jego złożenia, tj. do właściwego naczelnika US, przed dniem dokonania dostawy przedmiotowej nieruchomości. Zatem złożenie oświadczeń w akcie notarialnym nie uprawniało stron transakcji do skorzystania z możliwości zrezygnowania ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Powyższa interpretacja potwierdza, iż oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania dostawy nieruchomości w trybie aktu notarialnego nie jest skuteczną formą dla złożenia ww. oświadczenia. Jednakże, zgodnie z kolejnym pakietem uproszczeń zaproponowanym przez MF w SLIM VAT 2, rezygnacja ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie możliwa właśnie w ramach aktu notarialnego. Nowe regulacje - według założeń MF - mają wejść w życie 1 października 2021 r.


[1] Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 15 lipca 2021r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.277.2021.2.AB