Na konferencji 1 listopada Grupa Zadaniowa ds. Gospodarki Cyfrowej OECD podsumowała efekty konsultacji społecznych prowadzonych na przełomie września i października na temat wyzwań związanych z opodatkowaniem w gospodarce cyfrowej.

Opodatkowanie działalności cyfrowej jest zagadnieniem dyskutowanym i analizowanym od kilku lat na forum organizacji międzynarodowych. Trudność wynika z niedostosowania dotychczasowych reguł prawa podatkowego do specyfiki biznesu cyfrowego. W sytuacji, gdy do prowadzenia działalności nie jest potrzebne żadne szczególne miejsce ani forma zorganizowania znana w tradycyjnych modelach biznesowych, wskazanie miejsca, w którym powstaje obowiązek opodatkowania, czy też państwa które ma prawo do opodatkowania zysku (lub jego określonej części) na podstawie znanych reguł (rezydencja, zakład zagraniczny) budzi wątpliwości bądź prowadzi do efektów nieodpowiadających celom międzynarodowego prawa podatkowego (opodatkowania w miejscu, gdzie tworzona jest wartość).

Z tego względu, w Planie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków (BEPS Action Plan) problemy związane z „nieuchwytnością” - w tradycyjnym znaczeniu - gospodarki cyfrowej zostały wskazane na pierwszym miejscu (Action 1). Następnie, Grupa Zadaniowa prowadziła liczne analizy, których efektem był m.in. raport w którym wskazano przykładowe rozwiązania:

  • oparcie opodatkowania na nowej koncepcji „materialnej obecności ekonomicznej” w danym państwie,
  • wprowadzenie specjalnego podatku u źródła nakładanego na przychody uzyskiwane w ramach działalności cyfrowej,
  • wprowadzenie nowego specjalnego podatku „wyrównawczego” (digital equalization levy).

W ramach konsultacji społecznych podmioty zainteresowane mogły się wypowiadać co do efektów ewentualnego wprowadzenia poszczególnych rozwiązań. Miały również możliwość przedstawienia modeli biznesowych, w ramach których działalność cyfrowa jest prowadzona, wpływu już wprowadzonych środków wynikających z BEPS Action Plan na biznes cyfrowy oraz oceny rozwiązań implementowanych jednostronnie przez poszczególne państwa.

W konsultacjach udział wzięło udział kilkadziesiąt firm, instytucji i organizacji. Z przedstawionymi komentarzami można się zapoznać na stronie OECD.

Raport z wytycznymi co do rozwiązań – uwzględniający m.in. efekty konsultacji - ma zostać przedstawiony w kwietniu 2018 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.