W wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wskazał, od którego momentu należy naliczać oprocentowanie od nadpłaty powstałej wskutek zastosowania się przez podatnika do wadliwej interpretacji indywidualnej. Zdaniem sądu, jeżeli taka interpretacja została uchylona, odsetki przysługują podatnikowi od dnia powstania nadpłaty.

Wadliwa interpretacja podlega uchyleniu …

W sprawie podatnik uzyskał interpretację indywidualną, zgodnie z którą dokonana przez niego transakcja podlegała opodatkowaniu VAT. Wbrew swojemu pierwotnemu stanowisku i opierając się na treści interpretacji, podatnik dokonał korekt deklaracji VAT za lipiec i wrzesień 2007 r. Następnie w lutym 2008 r. zapłacił zaległości podatkowe i odsetki od zaległości – wnosząc jednocześnie do WSA skargę na uzyskaną interpretację. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, a w ponownie wydanej interpretacji organ podatkowy przyjął, że transakcja nie powinna podlegać opodatkowaniu.

Dokonując kolejnej korekty, podatnik wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wraz z oprocentowaniem od dnia powstania nadpłaty, tj. od momentu zapłaty nienależnego podatku (od lutego 2008 r.).

Organ podatkowy zwrócił podatnikowi wnioskowaną nadpłatę, jednak nie zgodził się z jego stanowiskiem w kwestii odsetek. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego, z uwagi na treść przepisu art. 78 § 3 p. 3 lit. c) Ordynacji podatkowej, oprocentowanie powinno bowiem przysługiwać dopiero od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (tj. od 24 października 2013 r.).

Organ drugiej instancji podtrzymał stanowisko naczelnika US, a sprawa trafiła do sądu. I choć WSA w Krakowie nie zgodził się z podatnikiem, NSA zajął zgoła odmienne stanowisko.

… a każdą szkodę należy naprawić.

W uzasadnieniu ustnym NSA potwierdził, że w sprawie ma zastosowanie przepis art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zawartą w nim zasadą nieszkodzenia, jeżeli podatnik zastosuje się do interpretacji, która okaże się wadliwa, nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji.

Rozważając wskazany przepis, NSA dostrzegł pewną lukę aksjologiczną – jakkolwiek bowiem ustawodawca zapewnił ochronę podatnikowi, który zastosował się do wadliwej interpretacji, nie sprecyzował jednak sposobu naprawienia poniesionej przez niego szkody. W tej sytuacji należy odwołać się do analogii z prawa (analogia legis) – umożliwi ona bowiem zastosowanie przepisów dotyczących oprocentowania nadpłat w przypadku decyzji wymiarowej uchylonej przez sąd.

W komentowanej sprawie szkodą jest brak możliwości dysponowania przez podatnika kapitałem utraconym wskutek zapłaty podatku, który okazał się nienależny. Rozwiązaniem będzie tu, zdaniem NSA, zwrot nadpłaty wraz z odsetkami za cały okres, w którym podatnik był pozbawiony swoich pieniędzy. Tym samym zasadne jest przyznanie podatnikowi nadpłaty wraz z oprocentowaniem liczonym od dnia powstania nadpłaty (tj. zapłaty nienależnego podatku), nie zaś od dnia złożenia przez niego wniosku w tym zakresie.

Źródło: Wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. I FSK 128/16).