Na naszym blogu już kilkukrotnie informowaliśmy jak wzrost stóp procentowych NBP przekłada się na oprocentowanie kredytów czy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Warto jedynie wspomnieć, że od 8 lutego do 8 czerwca, czyli dokładnie w 4 miesiące odsetki wzrosły z 8% do 13,5%.

W środę natomiast RPP po raz 9 podniosła stopę referencyjną NBP o kolejne 0,75 punktów procentowych, co przekłada się na wzrost odsetek za zwłokę do 15%. Zgodnie z przewidywaniami wielu ekspertów nie jest to ostatnia podwyżka stóp procentowych, z jaką będziemy mieli do czynienia w tym roku.

Kredytobiorcy oraz podmioty zalegające z płatnościami są świadomi w jaki sposób wzrost odsetek wpłynie na ich sytuację finansową. Podatnicy natomiast nie wiedzą, czy organy podatkowe zdecydują się na kontrolę ich rozliczeń, a należy pamiętać, że mogą one zweryfikować rozliczenia aż za 5 lat wstecz.

Poniżej prezentujemy w jaki sposób obliczane byłby odsetki za zwłokę od kwoty 1 mln zł, której termin zapłaty upłynął w czerwcu 2017 roku i która zostałaby zapłacona dwa dni po posiedzeniu RPP.

Okres Stopa procentowa Kwota odsetek za 1 dzień opóźnienia Kwota odsetek do zapłaty
10.06.2017-08.02.2022 8,00% 219,18 PLN 373 698,63 PLN
09.02-07.03.2022 8,50% 232,88 PLN 6 287,67 PLN
08.03-08.03.2022 8,50% 232,88 PLN 232,88 PLN
09.03-06.04.2022 10,00% 273,97 PLN 7 945,21 PLN
07.04-05.05.2022 12,00% 328,77 PLN 9 534,25 PLN
06.05-08.06.2022 13,50% 369,86 PLN 12 575,34 PLN
09.06.2022-10.06.2022 15,00% 410,96 PLN 821,92 PLN

Mając na uwadze, że wysokość odsetek za zwłokę już niemal podwoiła się od lutego 2022 r. jak również niestabilność prawa podatkowego warto ograniczyć ryzyko związane z zakwestionowaniem prawidłowości obliczenia podatku do zapłaty za minione okresy, jak i na przyszłość.

Jeżeli chodzi o bieżące i przyszłe rozliczenia podatkowe, czyli dokonywane w czasie, kiedy do ewentualnych nieprawidłowości będzie miała zastosowanie 15% stawka odsetek za zwłokę, kluczowe jest sprawdzenie jak w Spółce działa funkcja podatkowa, czyli wszystkie elementy procesu, który ostatecznie przekłada się na prawidłowość rozliczeń podatkowych. Szerzej o tym, czym jest funkcja podatkowa i dlaczego warto zweryfikować system zarządzania podatkami w Spółce we wpisie Zarządzanie podatkami w organizacji - czyli po co nam ten cały Tax Governance.

Brak kontroli podatkowych w ostatnim czasie czy sprawne funkcjonowanie działu księgowego lub podatkowego w oparciu o przyjętą praktykę może budować mylne przekonanie, że spółka w sposób prawidłowy i terminowy rozlicza podatki. Problemy pojawiają się dopiero, kiedy podatnik dowiaduje się od kontrolujących, że np. źle rozliczał podatki, został nieświadomie uwikłany w proceder mający na celu wyłudzenie VAT, czy nie dopełnił jakiegoś obowiązku, o którym nie wiedział, bądź też zinterpretował go inaczej niż organy podatkowe, co oprócz wysokich odsetek za zwłokę, może też rodzić odpowiedzialność karnoskarbową.

Podwyżka odsetek za zwłokę do 15% jest kolejnym, ale nie jedynym powodem, dla którego warto zweryfikować czy to, jak spółka funkcjonuje zabezpiecza ją przed możliwymi niezawinionymi kryzysami, które mogą zostać zidentyfikowane oraz rozwiązane odpowiednio wcześnie.


WARTO DOCZYTAĆ: