Wczoraj (9 grudnia) został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Finansów (Rozporządzenie) zmieniającego rozporządzenie z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

Przepis ten nakazuje pobór WHT dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika, bez możliwości stosowania zwolnień / obniżonych stawek podatku przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisach stanowiących implementację Dyrektyw UE.

Projekt rozporządzenia odracza stosowanie tego wyłączenia do 30 czerwca 2020

To nie pierwsze odroczenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Uprzednio Minister Finansów już dwukrotnie zawieszał stosowanie tego przepisu: najpierw do 30 czerwca 2019 r., a następnie do 31 grudnia 2019 r. Jeśli Rozporządzenie zostanie podpisane i opublikowane to obecny stan prawny zostanie wydłużony do połowy 2020 r.

Nowością jaką wprowadza planowane Rozporządzenie w stosunku do rozporządzenia z 31 grudnia 2018 r., jest bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e w stosunku do wynagrodzenia za usługi niematerialne, świadczone na rzecz Skarbu Państwa z związku z emisją obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych.

Przypomnijmy, że Rozporządzenie dotyczy wyłącznie przepisu nakazującego pobór WHT dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika natomiast nie wpływa na inne nowe przepisy w zakresie WHT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. (w szczególności dotyczące obowiązku dochowania należytej staranności, zmiany definicji rzeczywistego właściciela czy odpowiedzialności płatnika).

Co więcej, warunkiem zastosowania odroczenia wynikającego z Rozporządzenia jest spełnienie wymagań do niepobrania podatku / zastosowania niższej stawki podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej podatnika oraz warunku posiadania przez odbiorcę należności statusu rzeczywistego właściciela).

Dlatego, w praktyce Rozporządzenie oznacza jedynie tymczasowe zawieszenie stosowania wymogów formalnych w zakresie obowiązku podpisania oświadczenia przez członków zarządu w celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki WHT oraz zawieszenia procedury zwrotu pobranego podatku w oparciu o przepisy obowiązujące od 2019 r.

Projektowane odroczenie ma związek z planowanymi zmianami w przepisach dotyczących podatku u źródła. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, nowelizacja ma wprowadzić m.in. ograniczenie mechanizmu zwrotu podatku wyłącznie do płatności pasywnych (z wyłączeniem usług niematerialnych) oraz ograniczenie zastosowania mechanizmu zwrotu podatku do płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Szerzej o planowanych zmianach informowaliśmy już na naszym blogu (więcej można przeczytać tutaj).

Na zamiar zmiany przepisów wskazuje wprost projekt uzasadnienia do Rozporządzenia, w którym możemy przeczytać, że z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła (…) zaproponowano odroczenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do momentu wejścia w życie wspomnianej nowelizacji.

Z treści uzasadnienia wynika, że zmian w przepisach dot. podatku u źródła możemy spodziewać się już w pierwszej połowie 2020 r. Mając na uwadze ostatnią praktykę Ministerstwa Finansów pozostaje mieć nadzieję, że termin ten faktycznie zostanie dotrzymany i nie będzie potrzeby wprowadzania kolejnego, 4 już odroczenia stosowania omawianego przepisu.

Źródło: Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Warto doczytać:

Podatek u źródła – Ministerstwo Finansów uchyla rąbka tajemnicy i sygnalizuje nowelizację przepisów