W ramach Polskiego Ładu od 2022 roku do polskiego systemu podatkowego wchodzi wiele istotnych zmian. Zmiany te nie ominęły również przepisów o cenach transferowych. Jedną z takich zmian jest brak obowiązku składania osobnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen – oświadczenie będzie znajdować się w formularzu TPR-C (TPR-P). Jednocześnie formularz TPR, obejmujący oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen, będzie mogło być podpisane przez zarówno kierownika jednostki, jak i pełnomocnika. Wątpliwości przede wszystkim pojawiały się w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej pełnomocnika za prawidłowość złożenia informacji o cenach transferowych za pomocą formularza TPR-C.

W związku z powyższymi zmianami, w ramach interpelacji poselskiej nr 31287 w sprawie przepisów dotyczących informacji o cenach transferowych zadano dwa pytania:

  1. Czy możliwe jest podpisanie TPR za pomocą dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego akceptowanego w innym kraju Unii Europejskiej?
  2. Czy w przypadku podpisania TPR (w tym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen) przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem odpowiedzialność za prawidłowość informacji obciąża pełnomocnika czy podatnika (kierownika jednostki)?

W odpowiedzi Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 wskazano, iż informacja TPR-C może zostać podpisana z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

W odpowiedzi na pytanie nr 2. Minister Finansów stwierdził, że skutki prawnopodatkowe związane z prawidłowością danych z informacji o cenach transferowych (TPR) spoczywa przede wszystkim na podmiocie zobowiązanym do jej złożenia. Ordynacja podatkowa nie reguluje kwestii odpowiedzialności pełnomocnika za podanie nieprawdziwych informacji.

Podkreślono jednak, iż osoba (w tym pełnomocnik), która naruszyła obowiązek w zakresie składania informacji o cenach transferowych, bądź złożyła taką informację niezgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym, może ponieść odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym – tj. winy i umyślności działania sprawców.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację znajduje się pod linkiem tutaj.

 


Sprawdź nasze kursy online na CRIDOTEKA: