Wczoraj, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa RM (dalej: Biuletyn KPRM) opublikowano informację o objęciu przez Rząd pracami legislacyjnymi i programowymi Projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: Ustawa). Wiadomość ta powinna ucieszyć szczególnie tych spośród czytelników, którzy w oczekiwaniu na długo zapowiadaną tzw. „uproszczoną procedurę APA” wstrzymywali się z wnioskami w przedmiocie mniej skomplikowanych transakcji objętych limitami wprowadzonymi przepisami art. 15e Ustawy CIT.

Materia objęta regulacją ustawową

Intencją projektodawcy jest objęcie w ramach jednej Ustawy obu procedur z zakresu cen transferowych (MAP oraz APA). W odniesieniu do procedury wzajemnego porozumiewania (MAP), celem Ustawy jest skupienie w jednym akcie dostępnych już środków eliminacji zjawiska podwójnego opodatkowania., tj. postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych oraz postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przede wszystkim jednak, Ustawa stanowić ma implementację unijnej Dyrektywy 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (dalej: Dyrektywa MAP). Dyrektywa MAP przewiduje nowe ramy czasowe oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania w przypadku zaistnienia podwójnego opodatkowania dochodów. Wprowadzane za pośrednictwem Dyrektywy MAP mechanizmy przewidują między innymi ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a postanowienia Dyrektywy MAP mają na celu zapewnienie jednolitych gwarancji rozstrzygnięcia sprawy.

Równolegle z implementacją Dyrektywy MAP, Ustawa ma na celu wprowadzenie wielokrotnie zapowiadanej przez Resort Finansów uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych (uproszczona procedura APA). Zgodnie z założeniem, uproszczenie procedury polegać ma głównie na zmniejszeniu wymogów formalnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji, które cechują się ograniczonym poziomem ryzyka zmniejszenia dochodu podatkowego. Ponadto, informacje zamieszczone w Biuletynie KPRM potwierdzają wstępne założenia MF w przedmiocie redukcji opłat administracyjnych dla wniosków składanych w ramach uproszczonej procedury APA, oraz możliwości przekwalifikowania wniosku z procedury „regularnej” na procedurę uproszczoną i odwrotnie.

W związku z założeniem skupienia w jednym akcie normatywnym procedur z zakresu APA oraz MAP, celem pośrednim procedowanej Ustawy jest również zapewnienie przejrzystości i uporządkowanie procedur z zakresu cen transferowych jak i ujednolicenie stosowanej w tym obszarze terminologii (między innymi poprzez przeniesienie przepisów Działu IIA Ordynacji podatkowej do odrębnej Ustawy).

Proces legislacyjny

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, Rząd powinien przyjąć i skierować do Sejmu projekt Ustawy w II kwartale bieżącego roku. Na sprawność przeprowadzenia procesu legislacyjnego, pozytywny wpływ powinien mieć termin na implementację Dyrektywy MAP. Zgodnie bowiem z art. 23 Dyrektywy MAP, ma ona zastosowanie do każdej skargi złożonej począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. Biorąc pod uwagę równoczesne procedowanie nad implementacją Dyrektywy MAP oraz uproszczoną procedurą APA, już teraz warto powrócić do analiz zasadności zawnioskowania o APA, w tym w wariancie procedury uproszczonej, której wizja zaczyna się wreszcie urzeczywistniać. Będziemy na bieżąco informować o statusie prac legislacyjnych oraz kształcie nowych procedur z zakresu cen transferowych.