Wczoraj, tj. 15. marca 2023 roku, na stronach Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się długo wyczekiwany projekt przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, który zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 roku.

Projekt jest konsekwencją rewizji regulacji proponowanych przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2022 roku, przeprowadzonej po konsultacjach publicznych, w ramach których wiele podmiotów uczestniczących w dialogu na temat KSeF (w tym CRIDO) zgłosiło szereg uwag upraszczających lub usprawniających funkcjonowanie systemu KSeF.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy

Zgodnie z zapowiedziami, jakie padły w połowie lutego na tzw. Konferencji uzgodnieniowej organizowanej w Ministerstwie Finansów, nowy projekt przepisów częściowo uwzględnia uwagi otrzymane w procesie konsultacji. Najważniejsze ze zmian w nowych przepisach w stosunku do wersji grudniowej to:

 • przesunięcie terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF o pół roku – aktualna data wejścia w życie to 1 lipca 2024 r.,
 • przesunięcie stosowania obowiązkowego KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo do 1 stycznia 2025 r.,
 • wyłączenie z KSeF faktur konsumenckich, które będą wystawiane wyłącznie poza KSeF (był to jeden z istotnych postulatów zgłaszanych w toku konsultacji między innymi przez CRIDO),
 • liberalizacja kar za niestosowanie KSeF poprzez likwidację ich wartości minimalnych (mocno krytykowanych w toku konsultacji) i położenie nacisku na miarkowanie kar, a także odroczenie ich stosowania do 1 stycznia 2025 r. i wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących KSeF,
 • doprecyzowanie rozwiązań w przypadku braku możliwości wystawienia efaktury przez podatnika z przyczyn leżących po jego stronie w tzw. „trybie offline” (w skrócie polega on na wystawianiu faktur zgodnie ze wzorem w trybie offline, a następnie konieczności przesłania faktur następnego dnia roboczego po ustąpieniu awarii do KSeF,
 • przesunięcie na 1 stycznia 2025 r. likwidacji wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury,
 • odejście od rozwiązań dot. propozycji faktur korygujących oraz not korygujących wystawianych w KSeF i poza KSeF – rozwiązanie znajdujące się w propozycji przepisów ogłoszonej w grudniu, które zostało uznane za trudne do wykonania i implementacji od strony procesowo-technologicznej,
 • utrzymanie wystawiania faktur przed terminem, jako rozwiązania ułatwiającego podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej.

Usługi wyłączone ze stosowania KSeF | Projekt rozporządzenia

Poza powyższymi zmianami znajdującymi się w projekcie ustawy, Ministerstwo opublikowało również projekt rozporządzenia wyłączającego z KSeF czynności, których specyfika powoduje konieczność utrzymania dotychczasowych sposobów ich dokumentowania. Ich katalog nie jest jednak zbyt szeroki i zasadniczo nie dotyczy typowych podatników VAT. Z obowiązku stosowania KSeF wyłączone zostaną bowiem jedynie usługi w następujących zakresach:

 • przejazdu autostradą płatną, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług,
 • przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług,
 • w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, w tym usług objętych stawką podatku w wysokości 0%, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Co teraz?

Opublikowany projekt nowych regulacji trafi teraz pod obrady Rady Ministrów, która zapewne stosunkowo szybko przyjmie go i skieruje do prac parlamentarnych. Procedowanie tak złożonych regulacji w parlamencie potrwa zapewne nieco dłużej, jednak wydaje się, że plan wskazywany przez Ministerstwo Finansów, które oczekiwało finalnego uchwalenia przepisów jeszcze przed tegorocznymi wakacjami, jest realny do utrzymania.

Niezależnie jednak od powyższego, możemy dziś z całą pewnością powiedzieć, że w końcu dysponujemy przepisami, które mają regulować zasady funkcjonowania obligatoryjnego KSeF, choć od strony technicznej czekamy jeszcze na ogłoszenie kolejnej wersji schemy faktury, do której podatnicy będą musieli się dostosować. W tym ostatnim zakresie nie należy się jednak spodziewać gruntownych zmian w stosunku do wersji opublikowanej w grudniu, wobec czego dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli przygotowań do KSeF, wczorajsza publikacja przepisów powinna stanowić kolejny sygnał, że czas najwyższy rozpocząć taki proces.

Ksef