Gminy, które korzystają ze zwolnienia z akcyzy dla zużytej energii elektrycznej, wyprodukowanej z generatorów fotowoltaicznych, nie muszą rejestrować się jako podatnicy podatku akcyzowego ani prowadzić ewidencji ilościowej energii elektrycznej, ale mają obowiązek składania kwartalnych deklaracji akcyzowych[1].

Regulacje akcyzowe

Jednostki organizacyjne nieposiadające koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył czy dystrybucję energii elektrycznej, a które jednocześnie mają zamontowane na swoich budynkach panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego dla zużycia tej energii. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego[2], zwalnia się z akcyzy zużycie energii elektrycznej, wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym zwalniają takie podmioty z obowiązku:

  • złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (art. 16 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty) a także
  • prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej dla celów podatku akcyzowego (art. 138h ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej nie są zobowiązane podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot),

 ale niedawna nowelizacja przepisów tej ustawy nakłada na te podmioty obowiązek składania kwartalnych deklaracji w podatku akcyzowym.

Interpretacje wydane przez Dyrektora KIS

W powołanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS powołał się art. 24e ustawy o podatku akcyzowym, w świetle którego podatnik jest obowiązany składać deklaracje w podatku akcyzowym za kwartalny okres rozliczeniowy w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

To oznacza, że do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, wszystkie podmioty korzystające ze zwolnień akcyzowych, powinny złożyć stosowną deklarację akcyzową i zadeklarować ilość wyrobów akcyzowych (np. energii elektrycznej), wobec których podmioty te korzystały ze zwolnienia. Powołany przez Dyrektora KIS przepis obowiązuje od 1 lipca 2021 r., zatem pierwszym okresem sprawozdawczym będzie trzeci kwartał 2021 r. a pierwszą deklarację należy złożyć najpóźniej do 25. listopada 2021 r.

Istotną przeszkodą może być prawidłowe ustalenie ilości zużytej energii elektrycznej, podlegającej zwolnieniu – a w konsekwencji – koniecznej do zadeklarowania. Jak wskazuje Dyrektor KIS, podmioty, które nie posiadają urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie zużytej energii elektrycznej, w deklaracji podatkowej powinny wskazywać jej szacunkowe ilości.

Jak przygotować się do nowych obowiązków?

Co ważne – od 1 lipca 2021 r. deklaracje w podatku akcyzowym składane są drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej. To oznacza, że podmioty korzystające ze zwolnień akcyzowych powinny już dzisiaj podjąć kroki w celu:

  • ustalenia katalogu wyrobów akcyzowych, z których wykorzystaniem będzie się wiązał obowiązek złożenia kwartalnych deklaracji w podatku akcyzowym oraz ich ilości,
  • ustalenia właściwego organu podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, któremu należy złożyć deklaracje,
  • rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej,
  • udzielenia i zgłoszenia odpowiednich pełnomocnictw do podpisywania tego typu deklaracji, a także przeszkolenia pracowników w zakresie prawidłowego i terminowego składania tego typu deklaracji.

[1] Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z dn. 1 lipca 2021 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.129.2021.1.MK oraz z dnia 9 lipca 2021 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.91.2021.2.PJ.

[2] Dz. U. poz. 1178.