Dyrektor KIS uznał, że gmina nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego, ale musi składać miesięczne deklaracje[1].

 Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego i składania miesięcznych deklaracji w związku z wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na budynkach urzędu gminy i szkoły.

We wniosku Gmina wskazała, że nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, obrót bądź dystrybucję energii elektrycznej. Gmina zrealizowała inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii, która polegała na zakupie oraz montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach będących własnością Gminy. Panele fotowoltaiczne stanowią mikroinstalację, tj. instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, a łączna moc generatorów będących własnością Gminy nie przekracza 1 MW.

Energia wytworzona w instalacjach fotowoltaicznych jest zużywana przez Gminę tylko na potrzeby własne. Zamontowane instalacje wykorzystywane są jedynie do celów związanych z prowadzoną działalnością statutową gminy i jej jednostek organizacyjnych. Gmina ani nie odsprzedaje, ani nie wpuszcza do sieci nadwyżek wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej.

W stanowisku własnym Gmina przyjęła, że nie powinien na niej ciążyć obowiązek rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego i nie powinna być zobowiązana do składania comiesięcznych deklaracji w podatku akcyzowym od energii elektrycznej.

Gmina argumentowała, że zgodnie z art. 16 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Ponadto uzasadniając swoje stanowisko, Gmina wskazywała, że skoro nie prowadzi działalności gospodarczej względem energii elektrycznej, to nie powinna mieć obowiązku składania miesięcznych deklaracji w zakresie podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Fiskus zgodził się ze stanowiskiem Gminy tylko w części. Dyrektor KIS przyznał, że Gmina jako podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku rejestrowania się na potrzeby podatku akcyzowego, lecz nie podzielił zdania dotyczącego braku konieczności składania deklaracji.

Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora KIS w zakresie obowiązku składania przez Gminę deklaracji w podatku akcyzowym od energii elektrycznej.

Przepis art. 9 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2525), zwalnia się z akcyzy zużycie energii elektrycznej, wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Niemniej, brak efektywnego opodatkowania tej energii (tj. brak obowiązku zapłaty akcyzy od tej energii) nie zwalnia z obowiązku składania deklaracji w podatku akcyzowym. Warto bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku akcyzowym, podatnik jest obowiązany składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który tę energię wyprodukował.

W konsekwencji, literalne brzmienie przepisów nie pozostawia wątpliwości co do obowiązku składania deklaracji w podatku akcyzowym od energii elektrycznej w opisanej sytuacji. Nie można jednak nie zauważyć, że obecna konstrukcja przepisów jest problematyczna szczególnie dla osób fizycznych lub podmiotów, które nie specjalizują się w produkcji energii elektrycznej i dla których chęć produkcji energii elektrycznej w generatorach OZE na użytek własny jest podyktowana chęcią dbania o środowisko. Niestety, w procedowanym obecnie projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 335), ustawodawca nie przewidział zmian w treści tego przepisu.

Nie można także zapominać o tym, że w zakresie dokumentowania produkcji i zużycia energii elektrycznej przez prosumentów korzystających ze zwolnienia na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia, ustawodawca nie jest konsekwentny. W art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, ustawodawca wyłączył bowiem te podmioty z obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Warto ponadto zauważyć, że tak długo, jak podmiot korzysta ze zwolnienia na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, składane przez niego deklaracje są tzw. „deklaracjami zerowymi”, bez wykazanej kwoty zobowiązania w podatku akcyzowym do zapłaty. Dlatego też, w naszej ocenie, obecnie, gdy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest pożądane jako nieprzynoszące negatywnych konsekwencji dla środowiska, prosumenci korzystający ze zwolnienia w podatku akcyzowym, powinni mieć preferencyjne lub choćby ułatwione warunki w zakresie dokumentowania produkcji i zużycia wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej z OZE.


[1] Interpretacja indywidualna DKIS z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.207.2020.1.WR