NSA stwierdził, że przepisy ordynacji podatkowej, dotyczące raportowania schematów podatkowych nie mają jednolitego charakteru, ponieważ jest to niejednorodny zbiór norm prawnych, wśród których można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe (które nie mogą zostać objęte przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną).

Sąd zaznaczył, że przepisy dotyczące MDR zawierają rozdział poświęconym zobowiązaniom podatkowym, wiążących się zwłaszcza z powstawaniem, regulowaniem, wygasaniem zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialnością podatkową za owe zobowiązania, czyli dotyczą takiego prawa materialnego, które może być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Jak wskazał sąd, wydanie interpretacji w powyższym zakresie ma za zadanie uzyskanie przez wnioskodawcę ochrony prawnej na gruncie regulacji karno-skarbowych.

Wyrok WSA z dnia 28 stycznia 2021 r.