Pomimo, że Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie wypowiedział się w sprawie praktyki wykorzystywania postępowań karno-skarbowych do zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o czym informowaliśmy we wcześniejszych wpisach), to w obronie podatników stanął ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.

Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania karno-skarbowego, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Do tej pory, korzystając z tej regulacji, organy podatkowe często wszczynały postępowania KKS tylko i wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, tj. niedopuszczenia do sytuacji, w której z uwagi na przedawnienie nie będą w stanie wydać decyzji lub wyegzekwować zaległego podatku.

W celu przerwania biegu terminu przedawnienia organy podatkowe wysyłały do podatników zawiadomienia ograniczające się do jednego zdania, że nie doszło do przedawnienia zobowiązania, z uwagi na spełnienie się przesłanki z ww. przepisu.

W wyroku z dnia 16 maja 2017 r., (sygn. I FSK 1729/15) NSA uznał takie działanie organów za nieprawidłowe. Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku organów, aby skutecznie zawiesić bieg terminu przedawnienia, podatnik nie tylko musi wiedzieć, że do takiego skutku doszło ale musi także znać dokładnie przyczynę takiego stanu rzeczy. W skrócie organ powinien poinformować podatnika na tyle dokładnie, aby ten znał podstawę prowadzonego postępowania karno-skarbowego, wiążącego się z niewykonaniem zobowiązania, którego przedawnianie jest zawieszane.

Wyrok ten jest kolejnym głosem w dyskusji dotyczącej kwestii wpływu wszczęcia postępowania karno-skarbowego na zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Ukróca on przy tym w pewnym zakresie praktykę organów, które faktycznie wysyłały „cokolwiek” twierdząc, że z tego względu do przedawnienia nie doszło. Wcześniej podobne stanowisko NSA wraził m.in. w wyroku z ubiegłego roku (sygn. I FSK 1498/14).

Utrzymanie się tego poglądu może spowodować, że zobowiązania, które są obecnie przedmiotem sporu na etapie organów podatkowych lub sądów powinny zostać uznane za przedawnione.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.