W przypadku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) przepisy podatkowe nie przewidują tzw. sukcesji generalnej. Dla sądu jest to wystarczający argument przemawiający za ograniczeniem prawa do kosztów podatkowych dotyczących zobowiązań przejętych w ramach ZCP.

Dla przedsiębiorcy, który otrzymuje aport ZCP, w skład którego wchodzą zobowiązania z tytułu kredytu, czy pożyczki, oznacza to, że nie zaliczy on do kosztów podatkowych odsetek i różnic kursowych naliczonych do dnia aportu.

Ma być tak dlatego, że koszty te pierwotnie powstały u innego przedsiębiorcy (spółki wnoszącej aport). Nie można ich zatem przenieść razem z ZCP na inny podmiot. Dziej się tak dlatego, że możliwości takiego przeniesienia kosztów, nie przewidują przepisy Ordynacji podatkowej.

Podobnie w przypadku różnic kursowych – te, które zostały naliczone do dnia aportu, nie powinny wpływać na rozliczenia podatkowe podmiotu otrzymującego ZCP. Będzie on natomiast rozpoznawał dla celów podatkowych różnice kursowe, uwzględniając kurs z dnia aportu.

Źródło: Wyroku NSA (sygn. akt II FSK 3078/12, II FSK 3079/12, II FSK 2557/12, II FSK 2558/12, II FSK 2559/12).